Skip Navigation LinksLearnPoint » LearnPoint Releaser

LearnPoint Releaser

På denna sida visas information om de senaste releaserna för LearnPoint.

Kontrollera installerad version

Kontrollera vilken version av LearnPoint som är installerad genom att:

 • Logga in på portalen
 • Klicka på ditt namn högst upp till höger
 • Välj Om LearnPoint
 • Kontrollera vilken version av LearnPoint som är installerad

OBS! Länken Om LearnPoint implementerades i Release 13.9. Om du inte hittar denna länk har du en tidigare version än 13.9.

LearnPoint Release 15.1

Version 15 avser den version av LarnPoint som kan köras i SharePoint 2013.

Införda ändringar

15.1.1 - 8193 - Boka utvecklingssamtal - Löst problem med dubbelbokningar

I funktionen Boka utvecklingssamtal är nu problemet med dubbelbokningar löst.

15.1.1 - 7831 - Bättre felloggning när det är problem med att skicka e-post från LearnPoint

Tidigare stod det bara att det inte gick att skicka e-post om det var något fel på kommunikationen med SMTP-servern. Nu loggas svaret vi får från SMTP-servern. Det gör att vi snabbare kan felsöka och skicka tillbaka felet till kunden, så att de kan felsöka vidare på deras SMTP-server.

15.1.1 - 7744 - Det gick inte att skapa undervisningsrum om aktivitetets url hade ogiltiga tecken

När externalId innehöll ett "&"-tecken så gick det inte att skapa undervisningsrum. Nu har vi gjort en bättre kontroll så att ogiltiga tecken ska bytas ut eller tas bort. Eftersom vissa kunder numera har siffor som ExternalId har vi valt att skapa en URL som innehåller aktivitetens namn istället. För att undvika krock så slumpas en sifferkod på fyra siffor fram och läggs till sist i URL:en. Varje gång man försöker skapa ett undervisningsrum kommer fem URL:er att testas. Skulle alla dessa fem URL:er, mot alla odds, vara upptagna så får man försöka igen.

15.1.1 - 7707 - Elevers dokument i inlämningsmappen skrevs ibland över av en annan elever

Symptomen var att en elevs inlämnade dokument hade skrivits över av en annan elev. Den elev som skrivit över dokumentet hade dock inte behörighet att se det dokumentet. Problemet uppstod på grund av att man inte kan sätta behörigheterna och byta namn i SharePoint förrän själva dokumentet ligger i mappen. Detta gjordes i en bakgrundsprocess strax efter att dokumente laddats upp. Laddade flera personer upp dokument med samma namn samtidigt så kunde alltså dokumentet skrivas över, innan de unika behörigheterna och namnändringen hann sättas. Nu har vi gjort så att beörighets- och namnändringen sker i samma process som själva uppladdningen. Det bör minska den tid som det tar att genomföra ändringarna. Dock sker fortfarande ändringarna efter att dokumentet har lagts till. Det innebär att det fortfarande finns en minimal risk att en annan elev försöker skriva över det dokumentet i det ögonblicket. Det har vi förhindrat med att i så fall kasta ett felmeddelande och avbryta uppladdningen för den personen. Skulle detta ske måste då eleven ladda upp dokumentet på nytt. (Detta ska dock inte behöva ske, så om felet uppstår ofta, kontakta oss.)

15.1.1 - 7876 - En skolas frånvaroanledningar visades för alla skolor när lärare skulle frånvarorapportera

Det fanns en bugg, som infördes i och med en prestandaoptimering i 14.0.3, som innebar att frånvaroanledningarna från en skola cachades och återanvändes av andra skolor. Detta har då blivit ett problem hos kunder där det funnits skolor som har redigerat frånvaroanledningar. Det innebär att det ibland har stått en felaktig text och att det ibland inte gått att registrera vissa typer av frånvaroanledningar. Vi har säkerthetställt så att inga elever har kunnat fått "ogiltig frånvaro" när de skulle haft "giltig frånvaro" och vice versa. Frånvarostatistiken ska alltså inte ha påverkats.

15.1.1 - 7389 - Fel vid bulkrapportering löst

Vid bulkrapportering av frånvaro kunde det uppstå ett fel om lektioner som hade flera grupper valdes vid rapporteringen.

Denna kollar nu istället på vilka elever som ingår på lektionen och jämför med andra lektioner med exakt samma uppsättning elever för bulkrapportering.

15.1.1 - 8185 - Hämta-Lämna - Möjligt att spara notering för framtida dagar

I funktionen Hämta-Lämna är det nu möjligt att spara noteringen för framtida dagar.

15.1.1 - 7783 - Ikon för LearnPoint Mobil

Nu går det att välja att en ikon skall visas i LearnPoint Mobil. Ikonen visas längst upp till höger.

15.1.1 - 8074 - Korrigering av rapport för lärares rapportering

Tidigare ingick inställda lektioner i rapporteringsunderlaget. Detta är nu åtgärdat.

15.1.1 - 8052 - Löst problem med "Mer info"-länk för frånvaro

I LearnPoint för SharePoint 2013 visades fel information om man klickade på "Mer info" för en frånvarande elev. Detta är nu löst.

15.1.1 - 8829 - Nu fungerar css för mobilwebben i SharePoint 2013

Sökvägen till stilmallen för mobilmallen var felaktigt i SharePoint 2013.

Detta är nu ordnat.

15.1.1 - 7889 - Problem med kontroll av om undervisningsrum redan finns då de innehåller mellanslag

När man ska skapa undervisningsrum så görs det först en kontroll om URL:en är upptagen (Från 14.1.1 - 7444 ersätts då URL:en med en annan). Denna kontroll misslyckades om URL:en innehöll mellanslag. Denna bugg uppstår oftare från och med 14.1.1 då URL:en innehåller visningsnamnet istället för ExternalId.

15.1.1 - 8824 - Rättat felaktiga länkar till bedömningar

Om ÅÄÖ användes i aktiviteters namn kunde länkar till elevers bedömningar i undervisningsrum få en felaktig URL.

Detta är nu löst.

15.1.1 - 7828 - Tydligare meddelandelogg

Det var svårt att se i meddelandeloggen om ett meddelande hade skickats. Nu står det "Skickad", "Kunde inte skickas" och "Under behandling". Dessutom finns en kolumn för när den blev behandlad.

LearnPoint Release 14.1

I denna version av LearnPoint har vi fokuserat mycket på att förbättra felhantering, både i gränssnittet men också vid importer. Dessutom inför vi stöd för att samma konto ska kunna ha flera användartyper.

Införda ändringar

14.1.5 - 8193 - Boka utvecklingssamtal - Löst problem med dubbelbokningar

I funktionen Boka utvecklingssamtal är nu problemet med dubbelbokningar löst.

14.1.5 - 8185 - Hämta-Lämna - Möjligt att spara notering för framtida dagar

I funktionen Hämta-Lämna är det nu möjligt att spara noteringen för framtida dagar.

14.1.5 - 8074 - Korrigering av rapport för lärares rapportering

Tidigare ingick inställda lektioner i rapporteringsunderlaget. Detta är nu åtgärdat.

14.1.4 - 7389 - Fel vid bulkrapportering löst

Vid bulkrapportering av frånvaro kunde det uppstå ett fel om lektioner som hade flera grupper valdes vid rapporteringen.

Denna kollar nu istället på vilka elever som ingår på lektionen och jämför med andra lektioner med exakt samma uppsättning elever för bulkrapportering.

14.1.4 - 7946 - Prestandahöjande index

Databasindex har lagts till för att förbättra prestandan.

14.1.3 - 7831 - Bättre felloggning när det är problem med att skicka e-post från LearnPoint

Tidigare stod det bara att det inte gick att skicka e-post om det var något fel på kommunikationen med SMTP-servern. Nu loggas svaret vi får från SMTP-servern. Det gör att vi snabbare kan felsöka och skicka tillbaka felet till kunden, så att de kan felsöka vidare på deras SMTP-server.

14.1.3 - 7796 - Kursgeneratorn kunde inte hitta SharePoint-grupper som innehöll vissa specialtecken

Om man försökte skapa ett undervisnignsrum för en aktivitet där motsvarande SharePoint-grupp innehöll ett "&"-tecken, så gick det inte att hitta gruppen. Problemet ska nu vara löst.

14.1.3 - 7818 - Möjlighet att byta namn på grupper

I och med att vi har börjat med LearnPoint-grupper så har det öppnat upp för att tillåta att kunden byter namn på grupper i källsystemet. Denna möjlighet måste konfigureras av ViaEcole och är endast tillgänglig för kunder som använder sig av LearnPoint-grupper.

14.1.3 - 7889 - Problem med kontroll av om undervisningsrum redan finns då de innehåller mellanslag

När man ska skapa undervisningsrum så görs det först en kontroll om URL:en är upptagen (Från 14.1.1 - 7444 ersätts då URL:en med en annan). Denna kontroll misslyckades om URL:en innehöll mellanslag. Denna bugg uppstår oftare från och med 14.1.1 då URL:en innehåller visningsnamnet istället för ExternalId.

14.1.3 - 7828 - Tydligare meddelandelogg

Det var svårt att se i meddelandeloggen om ett meddelande hade skickats. Nu står det "Skickad", "Kunde inte skickas" och "Under behandling". Dessutom finns en kolumn för när den blev behandlad.

14.1.2 - 7876 - En skolas frånvaroanledningar visades för alla skolor när lärare skulle frånvarorapportera

Det fanns en bugg, som infördes i och med en prestandaoptimering i 14.0.3, som innebar att frånvaroanledningarna från en skola cachades och återanvändes av andra skolor. Detta har då blivit ett problem hos kunder där det funnits skolor som har redigerat frånvaroanledningar. Det innebär att det ibland har stått en felaktig text och att det ibland inte gått att registrera vissa typer av frånvaroanledningar. Vi har säkerthetställt så att inga elever har kunnat fått "ogiltig frånvaro" när de skulle haft "giltig frånvaro" och vice versa. Frånvarostatistiken ska alltså inte ha påverkats.

14.1.1 - 7744 - Det gick inte att skapa undervisningsrum om aktivitetets url hade ogiltiga tecken

När externalId innehöll ett "&"-tecken så gick det inte att skapa undervisningsrum. Nu har vi gjort en bättre kontroll så att ogiltiga tecken ska bytas ut eller tas bort. Eftersom vissa kunder numera har siffor som ExternalId har vi valt att skapa en URL som innehåller aktivitetens namn istället. För att undvika krock så slumpas en sifferkod på fyra siffor fram och läggs till sist i URL:en. Varje gång man försöker skapa ett undervisningsrum kommer fem URL:er att testas. Skulle alla dessa fem URL:er, mot alla odds, vara upptagna så får man försöka igen.

14.1.1 - 7707 - Elevers dokument i inlämningsmappen skrevs ibland över av en annan elever

Symptomen var att en elevs inlämnade dokument hade skrivits över av en annan elev. Den elev som skrivit över dokumentet hade dock inte behörighet att se det dokumentet. Problemet uppstod på grund av att man inte kan sätta behörigheterna och byta namn i SharePoint förrän själva dokumentet ligger i mappen. Detta gjordes i en bakgrundsprocess strax efter att dokumente laddats upp. Laddade flera personer upp dokument med samma namn samtidigt så kunde alltså dokumentet skrivas över, innan de unika behörigheterna och namnändringen hann sättas. Nu har vi gjort så att beörighets- och namnändringen sker i samma process som själva uppladdningen. Det bör minska den tid som det tar att genomföra ändringarna. Dock sker fortfarande ändringarna efter att dokumentet har lagts till. Det innebär att det fortfarande finns en minimal risk att en annan elev försöker skriva över det dokumentet i det ögonblicket. Det har vi förhindrat med att i så fall kasta ett felmeddelande och avbryta uppladdningen för den personen. Skulle detta ske måste då eleven ladda upp dokumentet på nytt. (Detta ska dock inte behöva ske, så om felet uppstår ofta, kontakta oss.)

14.1.1 - 7783 - Ikon för LearnPoint Mobil

Nu går det att välja att en ikon skall visas i LearnPoint Mobil. Ikonen visas längst upp till höger.

14.1.0 - 7627 - Behörighet till Hämta-Lämna

Behörighetskontrollen är justerad i Hämta-Lämna så att endast personal får använda funktionen.

14.1.0 - 7638 - Databasschemat för LearnPoint har anpassats till molnet

Databasschemat i LearnPoint har anpassats så att det ska gå att ha databasen i Azure SQL DB.

14.1.0 - 7457 - LearnPoint klarar av att hantera att ett konto har flera användartyper

Från och med denna version kan LearnPoint hantera att ett konto har flera användartyper. Detta görs genom att användaren aktivit få välja vilken roll den ska ha efter att användaren loggat in. Det finns en webbdel för att välja användartyp samtidigt som man kan ändra användartyp i webbdelen för undervisningsrum. De användartyper som man kan välja mellan är personal, vårdnadshavare och elev. För att ha rollen Skolportaladmin eller Skolledare måste man ange användartypen Personal. För kunder som inte har användare med flera användartyper blir det ingen större skillnad, mer än att användartypen syns i webbdelen för undervisningsrum.

14.1.0 - 7639 - Namnet på gruppen skrivs ut när det inte går att skapa ett undervisnignsrum

När det inte går att hitta elevgruppen eller läraregruppen (AD-grupp, SP-grupp eller LearrnPoint-grupp) när man skapar ett undervisningsrum så har det kastats ett felmeddelande. För att förenkla felsökningen så innehåller det felmeddelandet nu namnet på den grupp som inte hittas.

14.1.0 - 7415 - Planeringsfunktionen har fått mer plats på sidan

Tidigare fick planeringsfunktionen begränsad plats på sidan, vilket gjorde att beskrivningstexten inte riktigt fick plats. Detta är justerat så funktionen nu har ordentligt med plats på sidan.

14.1.0 - 7653 - Schema med lektionsrapportering visar endast lektioner för lärare

Schemavisning med lektionsrapportering visade tidigare ibland lektioner för vald elev. Detta är justerat så att den endast visar lektioner för lärare.

14.1.0 - 7637 - Sorteringsknapparna i kursgeneratorn fungerar som de ska

När man klickade på en sorteringsknapp så kunde vissa delar av sidan, som man tidigare dolt, dyka upp igen. Dessutom försvann namnen på mallarna. Båda dessa problem ska nu vara lösta.

14.1.0 - 7676 - Stöd för fler skolformer och läroplaner

Nu har vi infört stöd för skolformerna Vuxtenutbildning och Förskola vid import samt i gränssnittet för kursplaner.

14.1.0 - 7665 - Utökad loggning i LearnPointServices

Om något gick fel i databasen vid importer så fångades inte alla fel upp av LearnPointServices. Nu kastas det ett felmeddelande i EventViewern på servern. Detta innebär att det kommer bli enklare att felsökta import-problem.

LearnPoint Release 14.0

I denna release har vi arbetat mycket med prestandan men också gränssnittet. Den största och mest iögonfallande förändringen i LearnPoint 14 är att bedömningar av elevers uppgifter och moment visas på ett helt nytt sätt. Det finns en video här som visar den nya bedömningsvisningen. Administration av undervisningsrum har också fått en genomgång av prestandan, ny design samt bättre felhantering. Prestandan har också förbättrats i bedömningsvisningen och i alla webbdelar för frånvarostatistik. I senare versioner har även prestandan förbättrats vid integrationer och där det går snabbare att läsa in schema samt uppdatera behörigheter vid claims.

Införda ändringar

14.0.12 - 7610 - Gamla frånvaroanmälan för elev kastade fel

Gamla frånvaroanmälan för elev kastade fel om inloggad användare inte fanns i LearnPoint

14.0.12 - 7615 - Lektioner visades inte i schemat när man skulle rapportera annan lärares lektion

Nu har vi åtgärdat en bugg som uppstod i 14.0.10 i lärarväljaren som gjorde att schemat vart tomt när man skulle rapportera en annan lärares lektioner.

14.0.11 - 7600 - Webbdelen för frånvarostatistik för mentorselever kastade fel

Webbdelen för frånvarostatistik för mentorselever kastade fel om en av mentorseleverna inte tillhörde en klass.

14.0.10 - 7534 - Elevers slutdatum flyttades fram vid varje integration

En bugg gjorde så att slutdatum för elever som slutat på en aktivitet flyttades fram vid varja integrationskörning. Det orsakade tex problem när man ska skriva bedömning, eftersom alla elever som var aktiva när uppgiften skapades ska kunna bedömmas, så visades där alla elever som haft aktiviteten.

14.0.10 - 7506 - Kursrum med wikisida som startsida kan medföra behörighetsproblem för vårdnadshavare.

Kursrum som skapas med en mall som har en wikisida eller en sida som ligger i en lista som startsida satte inte behörigheter på korrekt sätt för vårdnadshavare. Detta är nu åtgärdat.

14.0.10 - 6495 - Lättare att söka fram LearnPoint-grupper om de har samma namn

Ibland har LearnPoint-grupperna samma namn som tidgare år (men själva claimet är annorlunda) och då har det varit svårt att söka fram rätt LearnPoint-grupp i SharePoints PeoplePicker. För att särskilja på dessa har vi nu lagt till en rad, under namnet på gruppen, där det står "Avslutad: yyyy-mm-dd" för avslutade aktiviteter. Är aktiviteten inte avslutad så kommer den komma först i sökresultatet och inte ha någon rad för "Avslutad: ...". OBS! För att se denna extra rad måste man klicka på "LearnPoint-grupper" eller "Undervisnings-/klassgrupper" i vänstermenyn.

14.0.10 - 7550 - Meddelandet för frånvaroavisering via e-post hade format enligt inställningen för SMS

Om man hade ställt in att enbart skicka ett SMS per dag men ställt in att skicka e-post för varje lektion som eleven är frånvarande på, så skickades e-post för varje lektion men med texten enligt SMS-inställningen. Nu skickas e-post med meddelande enligt e-postinställningen.

14.0.10 - 7547 - Välj lärare har korrigerats

Webbdelarna för Välj lärare har korrigerats så att de konsekvent visar samma urval av användare. Det vill säga, när man markerar "Visa alla" så visas alla lärare som har eller har haft lektioner. När denna kryssbox inte är markerad visas endast de lärare som är aktiva nu, det vill säga har rollen "personal".

14.0.9 - 7560 - Bedömningsvisningen kraschade för mentorer och skolledare när det fanns för många bedömningar

När en mentor eller en skolledade skulle titta på bedömningar för en grupp så kraschade sidan om det fanns mer än 2100 bedömningar för gruppen. Denna bugg är nu åtgärdad.

14.0.8 - 7401 - Dagens frånvarande elever visar nu även info för äldre webbdelar.

Dagens frånvarande elever var anpassad för de nya webbdelarna för frånvaroanmälan och ledighetsansökan. Dagens frånvarande elever är nu anpassad för att kunna visa information från både de gamla och de nya webbdelarna.

14.0.7 - 7324 - Bugfix för frånvarostatistik för elever utan klass

Tidigare uppstod ett fel när man hämtade frånvarostatistik för hela skolan och det fanns elever utan klass. Felet är nu åtgärdat.

14.0.7 - 6609 - Felaktig varning om att alla vh inte har godkänt

När skolledare eller mentor skulle godkänna ledighetsansökan visades alltid en varning om att alla vårdnadshavare inte samtyckt, även om samtycke från vårdnadshavare inte krävs.

Denna text visas inte nu bara om man markerat att samtycke krävs.

14.0.7 - 7283 - Gick inte att skapa undervisningsrum pga att behörighetsgrupp saknades

För användare som använder claims för att sätta behörigheter kunde det ibland, för stora skolor, kastas ett fel att behörighetsgruppen inte hittades när man ville skapa ett undervisningsrum. Detta berodde på att inläsningen av behörigheter hade timat ut. Denna inläsning av behörigheter har därför optimerats.

14.0.7 - 7280 - Möjligt att välja kursplan, trots att den innehåller uppgifter

Om en aktivitet inte tillhör någon kursplan, så går det nu att välja kursplan trots att aktiviteten innehåller uppgifter.

14.0.7 - 7322 - Schemaimporten har optimerats

När man läste in schemat för flera månader i förväg på stora skolor, så tog det flera timmar att importera. Problem som uppstod tidigare var att schemat ännu inte lästs in dagen efter importen och ibland så kastade även fel när man försökte komma åt schemat i portalen. Denna import har nu optimerats så att den bara tar några minuter att göra.

14.0.7 - 7323 - Ändrat behörighetskontroll för Resurssidan

Portaladmins kunde inte lägga till nya resurs. Nu är behörighetskontrollen ändrad så att den tittar på de roller man har i LearnPoint istället för vilka SharePointgrupper man ligger med i. Felet gällde alltså enbart för de kunder som använder LearnPoint-claims för att sätta behörigheter.

14.0.6 - 7278 - AD-elevgrupper lades inte till i undervisningsrummen när man publicerade dem

En bugg gjorde att AD-elevgrupper inte lades till när man publicerade dem. Buggen uppstod i 14.0.4 (7133) och gäller endast om man användar AD-grupper för att sätta behörigheter.

14.0.5 - 7180 - Gick inte att publicera undervisningsrum

Om portalen använde sig av SharePoint-grupper som behörighetsgrupper och man försökte publicera ett kursrum så gick det inte. Det kastades även ett felmeddelanden i eventloggen om att sökvägen inte var relativ. Detta är nu åtgärdat.

14.0.5 - 7191 - Lärare kan nu ta bort sina egna undervisningsrum

Lärare kan nu ta bort sina undervisningsrum från administrationen av undervisningsrummen. Ett eller flera kan tas bort.

14.0.4 - 7031 - Aktivitetens namn visas i planeringswebbdelen för samtliga roller

Tidigare visades aktivitetens namn endast för lärare i planeringswebbdelen. Nu visas namnet för alla användare.

14.0.4 - 7106 - Ej skapade undervisningsrum visades inte om man ändrade filterknapparna i kursgeneratorn

Om man ändrade filterknapparna i kursgeneratorn så visades inga aktiviteter under rubriken "Ej skapade". Denna bugg uppstod i 14.0.3.

14.0.4 - 7034 - Elever som slutat en kurs kan bedömas i uppgifter som startade innan eleven slutade

Nu kan man bedöma elever som slutat i en kurs i dom uppgifter som startade innan eleven slutade kursen. Detta gick inte att göra tidigare.

14.0.4 - 7037 - Elevlistan i redigera bedömningar kan scrollas om den är längre än skärmen

När man redigerar bedömningar och elevlistan är längre än skärmen, så går det nu att scrolla i elevlistan.

14.0.4 - 7043 - Expandera samtliga bedömningar i en aktivitet på bedömningssidan

Nu finns en länk som gör att man kan expandera samtliga bedömningar i en aktivitet på sidan med bedömningar för elev.

14.0.4 - 7134 - Felhantering vid borttagning av undervisningsrum

När man tar bort undervisningsrum visas nu en progress bar som räknar upp antalet undervisningsrum som har tagits bort. Blir något fel under föroppet så visas det ett felmeddelande.

14.0.4 - 7048 - Förbättrad prestanda för bedömningar för mentor och skolledare

Prestandan på bedömningsvisningen för mentorer och skolledare är förbättrad.

14.0.4 - 7028 - Förhindra byte av typ på moment som innehåller uppgifter

Tidigare kunde man byta typ på moment som innehöll andra uppgifter. Gjorde man det så kunde man inte se de tillhörande uppgifterna. Detta är nu förhindrat.

14.0.4 - 6911 - Kursgeneratorn blir ej klickbar när man klickar på en av filterknapparna

När man klickar på en av filterknapparna i kursgeneratorn blir sidan ej klickbar tills den har laddats klar. Sidan suddas ut och det kommer en ikon som visar att siddan laddas. Detta har vi infört för att förtydliga att något händer efter att man klickat och för att man inte ska börja ändra i något som är på gång att laddas om. Denna funktion ser snyggast ut i Chrome, men fungerar lika bra i Internet Explorer.

14.0.4 - 7045 - Möjligt för webbplatssamlingsadministratörer att se bedömningar

Nu kan administratörer för webbplatssamlingar se bedömningar även fast de inte har ett konto i LearnPoint.

14.0.4 - 7041 - Namn på moment visas med stora bokstäver i sammanfattningsmatriser

I sammanfattningsmatriserna på bedömningssidan så visas nu namn på moment med stora bokstäver.

14.0.4 - 7133 - När man publicerar undervisningsrum räknas antalet publicerade webbplatser upp

I tidigare versioner så visades felaktigt två stycken "Publicerar undervisningsrum..." och "publicerar ytan..." om man publicerade flera rum samtidigt. Nu visas endast en som dessutom visar en progress bar med antalet webbplatser som har publicerats och som är kvar att publicera.

14.0.4 - 7016 - Prestandan för kursgeneratorn har förbättrats

Det går snabbare att ladda sidan där man kan administrara underviningsrum. I 14.0.0 optimerade vi "Ej skapade", nu har vi även optimerat "Skapade men ej publicerade", "Publicerade" samt  "Arkiverade". Dessutom har vi gjort så att när man avmakerar en av filterknapparna så tas den delen bort direkt utan att sidan behöver laddas.

14.0.3 - 6790 - Barn visas max 1 gång i Hämta-Lämna

I funktionen Hämta-Lämna (förskolan) så visades barn flera gånger om de tillhörde flera avdelningar. Detta är justerat så att barn aldrig visas mer än 1 gång.

14.0.3 - 6722 - Frånvarostatistik för elev visar alltid samma datumintervall som frånvaro med schema

Funktionen Frånvarostatistik för elev används ofta på samma sida som funktionen Frånvaro med schema. När man navigerade till sidan, kunde i vissa fall funktionerna initialt använda olika datumintervall för frånvaroinformationen. Detta är korrigerat så att de alltid använder samma datumintervall (om de finns på samma sida).

14.0.3 - 6755 - Förbättrad prestanda i schema- och frånvarovisning

Prestandan för schema- och frånvarovisning har förbättrats.

14.0.3 - 6923 - Löst problem med felmeddelande i frånvarostatistik

Tidigare kunde frånvarostatistiken ge ett felmeddelande om elever var medlemmar i flera klasser. Buggen kom i 14.0.0 och är nu löst.

14.0.3 - 6756 - Prestandaoptimering av senaste frånvaron för elev

Funktionen Senaste frånvaron för elev har optimerats.

14.0.3 - 6763 - Rapportera flera lektioner samtidigt fungerar

En bugg i 14.0.0 gjorde att det inte gick att registrera frånvaro på flera lektioner samtidigt. Nu fungerar det att rapportera flera lektioner samtidigt (lektioner med samma undervisningsgrupp/klass) under samma dag om lektionerna har samma grupp och lärare. 

14.0.3 - 6764 - Schemalägg barn för innevarande dag

I funktionen Hämta-Lämna (förskolan) finns nu möjlighet att lägga till lektion för barn som inte är schemalagda för innevarande dag. Barnet schemaläggs för innevarande dag och anges direkt som "Lämnat".

14.0.2 - 6877 - Bedömningswebbdel för elever och Vårdnadshavare har ändrats till en länk

I Webbdelen för Bedömningar på en elev som en elev eller vårdnadshavare kan se får nu en länk till sidan för dess bedömningar. Innan gjordes en omdirigering automatiskt. De kunder som lagt webbdelen på startsidan för undervisningsrummet kunde därmed inte komma åt undervisningsrummet om de hade rollen elev eller vårdnandshavare.

14.0.2 - 6894 - Dölj elever som slutat på bedömningssidan för lärare i undervisningsrum

Bedömningssidan för lärare i undervisningsrum visar inte längre elever som slutat. Undantag är elever som redan fått en bedömning - de visas även om de har slutat.

14.0.2 - 6893 - Dölj elever som slutat på bedömningssidan för mentor och skolledare

Bedömningssidan för mentor och skolledare visar inte längre elever som slutat. Det finns en separat flik som man kan klicka på för att visa dessa elever.

14.0.2 - 6892 - Endast kursplaner med innehåll visas på bedömningssidan

På bedömningssidan visas / döljs kursplaner automatiskt beroende på om de har något innehåll. (Tidigare visades de alltid).

14.0.2 - 5979 - Kursgeneratorn hanterar och visar om ett kursrum inte kan skapas.

När ett kursrum skapas kontrolleras att det inte finns en webbplats på samma adress samt att det finns behörighetsgrupper för lärare och elever för den aktuella kursen. Om något av dessa inte uppfylls visas ett felmeddelande med vad som gått fel.

14.0.2 - 6888 - Kursgeneratorn valde alltid första mallen oavsett vilken man valde

En bugg i LearnPoint 14.0.0 gjorde att alltid första mallen valdes när man skapade ett undervisningsrum.

14.0.2 - 6887 - Processen för att ta bort undervisningsrum har förrändrats

Processen för att ta bort undervisningsrum har förrändrats och gjorts tydligare:

 • Kursgeneration: När man tar bort ett undervisningsrum i kursgeneratorn så får man nu kryssa för om man vill ta bort uppgifter och bedömningar också. Tidigare gjordes detta automatiskt. Precis som förut kan endast portaladmin ta bort undervisningsrum via kursgeneratorn.
 • Via webbplatsinställningar på undervisningsrummet: När man tar bort undervisningsrum på annat sätt så tas nu även länken till undervisningsrummet bort från aktiviteten. Precis som förut får inte undervisningsrummet ha status "Skapade men ej publicerade" eller "publicerad" i kursgeneratorn för att det ska gå att ta bort det. När man tar bort ett undervisningsrum på detta sätt så tas inte uppgifter och bedömningar bort, vilket också är precis som förut.

14.0.2 - 6876 - Webbplatser kunde inte tas bort i 14.0.0

En bugg i 14.0.0 gjorde att man inte kunde ta bort webbplatser längre. Den buggen är nu åtgärdad.

14.0.2 - 6895 - Visa uppgiftens beskrivning på bedömningssidan

På bedömningssidan finns nu för varje uppgift en länk som visar uppgiftens beskrivning.

14.0.2 - 6879 - Välja barn i bedömningsvisaren åtgärdad

Om en Vårdnadshavare har fler än ett barn på samma skola kunde man i 14.0.0 inte välja mellan de olika barnen i väljaren för bedömningsvisaren. Detta är nu åtgärdat.

14.0.1 - 6599 - Nu kan man även välja kursgrupper för tillfällig lektion

Nu kan även kursgrupper väljas för att skapa en tillfällig lektion. Innan kunde endast klasser och schemagrupper väljas.

14.0.1 - 6741 - Rättat till design för bedömningar

Vissa kunder kunder fick problem med att rubriken hamnade fel i nya bedömningsvisningen version 14.0.0. Justeringar i CSS-filen för bedömningar har gjorts för att korrigera designproblemet.

14.0.1 - 6728 - Vårdnadshavare får sin egna e-postadress förvald i publicera kalender

Vårdnadshavare får sin egna e-postadress förvald istället för sitt barns epostadress i webbdelen publicera kalender.

14.0.0 - 5271 - Administrera undervisningsrum tog lång tid att ladda

Vi har sett över prestandan på administrera undervisningsrum och optimerat "Ej skapade". Dessutom har vi infört filterknappar för "Ej skapade", "Skapade men ej publicerade", "Publicerade" och "Arkiverade". Detta har vi infört för att sidan inte ska ta så lång tid på sig att laddas men också för att användaren själv ska kunna välja vilka aktivteter som ska synas. För administratörer laddas nu inte hela sidan direkt utan bara "Ej skapade". Lärare kommer fortsätta att se hela sidan direkt.

 

14.0.0 - 6655 - Avisering skickades inte när man ändrade från giltig till ogiltig.

Tidigare skickades ingen frånvaroavisering om man av misstag valde giltig frånvaroavisering och sedan direkt ändrade till ogiltig frånvaroanledning. Nu skickas det en frånvaroavisering om denna ändrig görs direkt efter att man sparat första gången. Ändrar man från giltig till ogiltig frånvaro vid ett senare tillfället kommer fortfarande ingen avisering att skickas.

14.0.0 - 3870 - Bedömningar visas uppdelat per aktivitet, grupperat per kursplan

Tidigare visades bedömningar per kursplan. Nu visas de istället per aktivitet, men grupperat per kursplan.

14.0.0 - 6222 - Bedömningsvisningen

Flera saker är förändrade i bedömningsvisningen exempelvis:
-       Bedömningar visas per aktivitet (kurs). Tidigare visades bedömningar per kursplan vilket gjorde att elevers bedömningar från flera kurser som använder samma kursplan visades tillsammans. Nu visas kursplaner som rubriker och under dem visas kurserna separat.
-       Bedömningarna sorteras efter pågående och avslutade aktiviteter. Tidigare visades bedömningar efter aktuella och arkiverade beroende på om bedömningen var gjord i ett publicerat eller arkiverat undervisningsrum.
-       Elevers självbedömningar blir synliga för lärare, vårdnadshavare, mentorer och skolledare. På det sättet kan självbedömningar användas som ett pedagogiskt redskap och som ett underlag för diskussioner om elevens synpå sin egen prestation. Läraren kan inte se elevens självbedömning när denne gör sin bedömning.
-       Lärare kan komma åt all bedömning för eleverna i ett undervisningsrum, även för kurser som läraren inte undervisar. Det gör att lärare kan titta på hur eleven har bedömts i samma ämne under tidigare år eller i ämnen som är närliggande det som läraren undervisar.
-       Nytt mer modernt gränssnitt som laddas betydligt snabbare och där uppgifter sorteras under moment på samma sätt som de gör i undervisningsplaneringen.

14.0.0 - 5941 - Checkboxar för uppgifter i planeringswebbdelen

För varje uppgifter finns en checkbox som elever kan använda för att markera om hon genomfört uppgiften eller inte. Checkboxen visades inte i undervisningsrum. Detta skall vara löst.

14.0.0 - 5515 - Databas uppkopplingar

Uppkopplingarna mot databasen har fått en genomgång. Problem med "SQL Connection Timeout", som ibland kunde uppstå i vissa miljöer, bör minska.

14.0.0 - 6559 - E-post och mobilnummer sparas direkt undet "mina inställningar"

När en användare uppdaterar sin e-post och mobilnummer under "Mina LearnPoint-inställningar" så uppdateras sin infromation direkt under "Mina inställningar" på samtliga skolor. Tidigare så uppdaterades uppgifterna enbart i SharePoints User Profile och trycktes sedan ut till "Mina LearnPoint-inställningar" av en timertjänst. Då vissa kunder har upplevt problem med denna timertjänst så har vi valt att hantera detta själva.

14.0.0 - 6523 - Hämta-Lämna och frånvaroanmälningar för flera dagar

Hämta-Lämna kunde tidigare inte korrekt hantera frånvaroanmälningar som sträckte sig över flera dagar. Detta är korrigerat.

14.0.0 - 5903 - Information om varför Mentor inte får bevilja Ledighet

Nu visas en informationstext om varför en Mentor inte kan bevilja en ledighet, trots att de har den rättigheten, om antalet dagar som en Mentor har rätt att bevilja överskrids.

14.0.0 - 5942 - Inställningen Dölj kommentarsruta gäller endast vid frånvaro

Tidigare dolde inställningen kommentarsrutan för både frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar. Nu döljer den endast kommentarsrutan för frånvaroanmälningar.

14.0.0 - 5113 - Kommentarer visas korrekt med radbrytningar och mellanslag

Radbrytningar och mellanslag i bedömningskommentarer visades inte tidigare. Detta är justerat.

14.0.0 - 6616 - Korrigering av elevkolumner i vårdnadshavarrapport

Tidigare var kolumnerna för för- och efternamn förväxlade vid val av vilka kolumner som ska visas i vårdnadshavarrapporten. Detta är nu korrigerat.

14.0.0 - 6546 - Korrigering av frånvarorapporter

Ett antal förändringar har införts i frånvarorapporten så att innehållet beräknas och visas på samma sätt som i portalen.

14.0.0 - 6669 - Prestandaförbättringar för frånvarostatistiken

Vi har nu infört prestandaförbättringar för frånvarostatistiken. Denna förbättring gäller både för frånvarostatistiken för en enskild elev och för frånvaroaviseringen för en mentorsgrupp eller en undervisningsgrupp.

14.0.0 - 6226 - Rapportering tar hänsyn till frånvaroanmälan som registreras under pågående rapportering.

Om en frånvaroanmälan registreras för en elev samtidigt som en lärare rapporterar en lektion för den aktuella dagen, kommer eleven rapporteras med giltig frånvaro om läraren rapporterar eleven som frånvarande.

14.0.0 - 4846 - Samtidig lektionsrapportering

Om två lärare rapporterar samma lektion samtidigt kommer nu den som sparar senast att få ett meddelande om att någon annan ändrat på denna lektion under tide som han redigerat lektionen. Man ombeds då att ladda om sidan för att få med den andra lärarens ändringar innan man gör sina egna igen. Sina egna ändringar ligger kvar, så man kan notera dessa, till dess att man laddar om sidan.

14.0.0 - 5781 - Sidan för information om en aktivitet kraschade

Sidan för information om en aktivitet kraschade om man ändrade Url. Nu får man istället ett felmeddelande om att "Webbplatsen kan inte hittas".

14.0.0 - 5765 - Sidan redigera bedömningar scrollar av sig själv

Sidan för att redigera bedömningar använder autofokus när man klickar på matrisen, för att bedömande lärare skall kunna börja skriva direkt utan att först klicka på textboxen. Men för användare med små skärmar, så innebar detta att sidan ibland scrollade en bit. Därför har detta beteende tagits bort.

14.0.0 - 6478 - SMS-svar om elev finns men inte är kopplad till en skola

Nu får den som frånvaroanmäler en elev som finns i LearnPoint men som inte är kopplad till en skola ett svar som talar om just detta. Innan skickades inget svar.

14.0.0 - 4914 - Uppgifter struktureras korrekt

Tidigare gick det att strukturera planeringen så att en uppgift ingick som en uppgift i sig själv och LearnPoint visar inte sådana uppgifter. Detta är justerat så att uppgifter alltid struktureras på ett korrekt sätt.

LearnPoint Release 13.17

I LearnPoint 13.17 har vi arbetat med webbdelen för planering i undervisningsrum som har fått en ny design och provschema som nu har stöd för flera uppgiftstyper.  Vi har även arbetat mycket med ledighetsansökan och frånvaroanmälan. I denna version inför vi även stöd för skapande och uppdatering av profiler. Det gör att aviseringar kan skickas till den e-postadress som finns i LearnPoint. Vi inför också en ny rapport för frånvaro som är tillgänglig för skolledare.
 
Utöver dessa funktioner görs en hel del förändringar bakom kulisserna som ska göra LearnPoint mer driftsäkert och en del buggar och fel rättas.

Införda ändringar

13.17.6 - 6486 - Knapp slutade fungera i anmäl frånvaro/ansök ledighet

Ibland hände det ingenting när man klickade på "Spara"-knappen. Detta berodde troligtvis på att ett SharePoint-skript inte hade laddats ordentligt. Nu görs det en kontroll med jämna mellanrum som laddar detta javaskript om det saknas.

13.17.5 - 6428 - "Total" visade fel antal dagar om ledighetsansökan redan var beviljad

Tittade man på en redan beviljad ledighetsansökan så räknades dagarna i akutell ansökan med två gånger i "Total". Denna bugg uppstod i 13.17.2

13.17.5 - 2172 - Felaktiga länkar i frånvaro med schema är borttagna

I schemat har det tidigare funnits en länk för varje lektion. När man klickat på denna länk har det dock inte hänt något. Denna länk är nu borttagen.

13.17.5 - 5813 - Visa klass för frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar för skolledare

Om du är skolledare så visas klassen för respektive elev i listorna för frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar.

13.17.4 - 3070 - Lärarväljarna visar endast aktiva lärare som standard

Det finns två olika lärarväljare, en för frånvaro och en för schema. Båda dessa väljare visar nu endast de lärare som är aktiva på skola. Man kan kryssa för "Visa alla" för att välja lärare som inte är aktiva längre. 

 

Lärarväljaren på schemasidan har fått följande åtgärdat:

 • Tidigare krashade sidan om man valde första alternativet, det vill säga den tomma raden.
 • När man som lärare går in på Schema så visas ens egna schema som standard. Tidigare visades lärarväljaran utan namn, men nu är lärarens namn markerat så att det blir mer tydligt att man ser sitt schema.

13.17.4 - 6402 - Ny frånvarorapport med personnummer och minuter

Det finns nu en ny rapport för elevfrånvaro som inkluderar elevens personnumer och visar tiden i minuter. Denna rapport kommer läggas in under skollednings-fliken och heter "Elevers frånvaro min & pnr".

13.17.3 - 6311 - Dagens frånvarande elever visade poster för inaktiva klasser

Dagens frånvarande elever visade poster för elever som även var med i en klass som var inaktiv. Detta är nu åtgärdat och funktionen visar endast de frånvaroposter för elever som är kopplade till aktiva klasser.

13.17.3 - 6192 - Det tog två dagar innan användare fick behörighet till aktivitet

Två buggar angående claims har lösts:

 • En bugg gjorde att claims inte lästes in till LearnPoint-grupper i SharePoints PeoplePicker ifall skolan inte hade några aktiviteter.
 • På skolor som har aktiviteter så fick inte användare behörigheter förrän andra dagen efter att aktiviteten lästs in. Nu läses skolgrupper in vid användarimporten och undervisnings/klassgrupper in vid aktivitetsimporten.

13.17.3 - 6329 - Man får förfrågan om man är säker på att man vill ta bort frånvaro

När man tar bort en frånvaro så får man först en förfrågan om man är säker på att man vill ta bort frånvaron. Detta för att man inte ska råka ta bort en frånvaro av misstag. Samma förfrågan finns för ledighetsansökan, se 6170.

13.17.2 - 5980 - Det går att Bevilja ledighet även om man inte ställt in att båda vårdnadshavare måste samtycka

En bugg i nya webbdelen för ledighetsansökningar gjorde så att det inte gick att bevilja ledighet om man inte kryssat i "Aktivera för att kräva vårdnadshavares samtycke". Ledighetsansökningarna hamnade ändå under "väntar på samtycke" trots att det inte fanns någon möjlighet att samtycka för vårdnadshavare. Dock fick vårdnadshvare ett medelande om att: "För att ledigheten skall beviljas, måste alla vårdnadshavare ge sitt samtycke!". Det gick inte heller att bevilja ledighetsansökan. Nu hamnar ledighetsansökan under "Ansökningar" eller "Ansökningar - väntar på tillstyrkan" och det går att bevilja ansökningen. Skulle man ändra på insällningen till att samtyckte krävs av vårdnadshavare så hamnar ansökan återigen under "väntar på samtycke". Det går allså att ändra på denna inställning när som hellst.

13.17.2 - 3179 - Mina undervisningsrum tillåter både rollen lärare och elev

Funktionen Mina undervisningsrum kunde tidigare visa rum för en roll i taget. Om en användare var elev i vissa rum och lärare i andra rum, så visades inte alla. Detta är förändrat så att alla rum visas.

13.17.2 - 6296 - När personal skapar en ledighetsansökan så behöver inte vårdnadshavare samtycka

När personal skapar en ledighetsansökan så behöver inte vårdnadshavare samtycka, även om skolan har konfigurerat att samtycke krävs.

13.17.2 - 5487 - Summering av antalet dagar i ledighetsansökan har förtydligats

Summeringen av redan beviljade dagar har flyttats så att det står under antalet dagar som ansökan gäller. Dessutom visas en summering över hur många dagar det blir totalt om man beviljar ansökan. Summeringarna syns enbart om man konfigurerat att detta ska visas under inställningar för ledighetsansökan.

 

 

13.17.2 - 6244 - Webbdelen för att välja barn visar nu även myndiga elever

Webbdelen för att välja barn visar nu även myndiga elever men de går inte att välja. Efter barnets namn står det"(myndig)". Om barnet är myndigt men givit sina vårdnadshavare läsbehörigheter så kommer det gå att välja barnet, precis som tidigare.

13.17.2 - 4868 - Vårdnadshavare kan nu ansökan om ledighet och anmäla frånvaro för myndiga barn om de gett tillåtelse

Nu kan vårdnadshavare ansöka om ledighet och anmäla frånvaro om deras barn givit tillåtelse. Vårdnadshavare kan även redigera de ledighetsansökningar de skapat. Tidigare kunde vårdnadshavare endast se befintliga frånvaro och ledighetsansökningar men inte skapa eller redigera. Inställningen för detta finns liksom tidigare på "Mina LearnPoint-inställningar" -> Redigare. Markera "Tillåt åtkomst för föräldrar".

13.17.2 - 6170 - Vårdnadshavare kan ta bort en ej hanterad ledighetsansökan

Nu kan även vårdnadshavare ta bort en ledighetsansökan förutsatt att den inte är hanterad. Vårdnadshavare kan alltså inte ta bort ledighetsansökan om den andra vårdnadshavaren har samtyckt, personal har tillstyrkt eller om den blivit beviljad. Det kommer också upp en förfrågan om man är säker på att man vill ta bort ledighetsansökan. Denna förfrågan finns nu även i skolledarvyn.

13.17.1 - 5755 - Frånvaroanledning ändras när en frånvaroanmälan görs senare på dagen

Tidigare ändrades inte frånvaroanedningen på redan rapporterade lektioner när en vårdnadshavare eller myndig elev gör en frånvaroanmälan. Detta är nu åtgärdat. Frånvaroanmälda elever får anmäld frånvaro när en frånvaroanmälan görs.

13.17.1 - 4416 - Frånvaroaviseringar skickades iväg med "Giltig frånvaro"

Vårdnadshavare kunde ibland få e-post och/eller SMS om Anmäld frånvaro när en lärare rapporterade frånvaro. Felet uppstod om en lärare rapporterat en elev med ogiltig frånvaro men direkt efter ändrat till anmäld frånvaro. Nu görs en kontroll om frånvaron fortfarande står som ogiltig frånvaro innan meddelandet skickas.

13.17.0 - 3168 - "LearnPoint inställningar" byter namn till "Mina LearnPoint-inställningar"

I samband med att vi inför möjligheten att läsa in användardata från LearnPoint till SharePoints UserProfile passar vi även på att byta namn på länken "LearnPoint inställningar" till "Mina LearnPoint-inställningar". Har man ställt in att användare kan redigera e-postadress samt mobilnummer samt även ställt in att LearnPoint ska uppdatera SharePoints User Profiles, så kommer e-postadress samt mobilnummer skrivas över till SharePoints User Profile samt till "Mina inställningar". OBS! detta sker inte omedelbart utan hanteras av schemalagda jobb i SharePoint. Kontakta ViaEcole om ni vill justera befintlig process för skapande och uppdatering av User Profiles. Se 5420 för mer information.

13.17.0 - 4370 - Aktiva/Inaktiva elever separerade i bedömningswebbdelen för undervisningsrum

Innan var aktiva och inaktiva elever blandade i samma vy i bedömningsvyn i ett undervisningsrum. Nu är dessa separerade med två flikar, "Ej aktiva" och "Aktiva". Aktiva elever visas som standard.

13.17.0 - 5221 - Beskrivningsfältet har tagits bort i exporten till extern kalender

Eftersom de flesta externa kalendrar inte klarar av att återge innehåll med html-kod korrekt så skickas inte längre innehållet i beskriviningsfältet med i kalenderexporten.

13.17.0 - 3079 - Dagens frånvarande elever visar nu även frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar

I webbdelen dagens frånvarande elever kan man nu även se vilka frånvaroanmälningar och ledighetsansökningar som är aktuella för dagen.

13.17.0 - 5849 - Dokument skickades inte till Urkund om en kolumn saknades

Om Inlämningsmappen saknar någon av kolumnerna Statusikon, %Match, Statusmeddelande eller Rapport, trots att Urkund-funktionen är påslagen, så ska dessa läggas till när första eleven lägger in ett dokument. Detta fungerade dock inte alltid, utan ibland blev det ett behörighetsfel som avbröt skickandet till Urkund. Detta är nu åtgärdat.

13.17.0 - 4766 - Export-panelen på LearnPoint-inställningar syns bara för användare där funktionen finns

Panelen för export/import av dokument syns numera bara för elever på UserDetails.aspx. Fliken "Export till dokument" syns endast om man har den funktionen.

13.17.0 - 5115 - Fel när man försöker lägga till en roll på en användare när LearnPoint-behörigheter inte är påslaget

Om miljön använder Windows mode så fick man tidigare ett fel när man skulle lägga till en roll för en användare. Detta är nu åtgärdat.

13.17.0 - 5873 - Fel på frånvaroanmälningssidan för administratör av webplatssamlingen

När en användare som inte finns i LearnPoint-databasen gick in på gamla frånvaroanmälan för personal och för vårdnadshavare så fick man ett flemeddelande.

13.17.0 - 5516 - Frånvaroaviseringar via SMS skickades enligt inställning för e-post

Frånvaroaviseringar via SMS skickades enligt inställning för e-post tidigare. Detta är nu åtgärdat.

13.17.0 - 5544 - Förhindra byte av kursplan om matris används

Tidigare gick det att byta kursplan, trots att matris redan börjat användas i planeringen. Efter bytet av kursplan, kunde då inte valda förmågor visas korrekt. Detta är nu åtgärdat.

13.17.0 - 5349 - Kolumner för starttid och sluttid i webbdelen Återaktivera undervisningsrum

Nu visas kolumner för starttid och sluttid i webbdelen återaktivera undervisningsrum. Ett filter ovanför listan anger som undervisningsrum där slutdatum har passerats ska visas. Som standard visas dessa inte.

13.17.0 - 5420 - LearnPoint skapar användarprofiler i SharePoint

Tidigare hanterade vår integrationspartner skapandet av User Profiles i SharePoint för konton som inte ligger i AD. Nu kan LearnPoint skapa User Profiles i SharePoint själv. En nyhet är att e-postadressen samt mobilnummer kan läsas in till SharePoints User Profile från användaren i LearnPoint. Detta är användbart om man vill skapa aviseringar på listor i SharePoint. Kontakta ViaEcole om ni vill justera befintlig process för skapande och uppdatering av User Profiles. Se 3168 för mer information.

13.17.0 - 5366 - Meddelanden för SMS frånvaroanmälningar sparades i endast på en skola

Innan så sparades utgående SMS-meddelande om att en elev var frånvarande på endast en av portalens skoldatabaser. Nu sparas meddelandet för den skoldatabas som eleven går på. Om elven är registrerad som aktiv på flera skolor kommer ett meddelande sparas i databasen, samt att ett bekräftelse SMS kommer skickas, för varje skola.

13.17.0 - 5604 - Minskat maximalt antal tecken som kan ingå i adresser som skickas till e-postklienten i "Skicka meddelande"

Tidigare uppstod problem om e-postadress-fältet innehöll fler än 496 tecken men mindre än 2030 tecken vid användande av Internet Explorer som inte var i Protected Mode. Nu är gränsen för maxmalt antal satt till 495 tecken så att det ska fungera oavsett inställningar i Internet Explorer.

13.17.0 - 5338 - Möjlighet för skolledare att ta bort en beviljad ledighet i efterhand

Nu kan en skolledare ta bort en beviljad ledighet som redan passerat i tid. Om eleven rapporterats med "Beviljad ledighet" på lektioner i intervallet för ledigheten, måste dessa ändras först till något annat innan ledigheten kan tas bort.

13.17.0 - 4014 - Möjligt att visa flera uppgiftstyper i provschemat

Funktionen provschema är uppdaterad så att man kan välja vilka typer av uppgifter som skall visas och beräknas. Som standard visas endast prov-uppgifter.

13.17.0 - 5501 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Möjligt för mentorer att bevilja ledighet

Nu finns möjligheten att ställa in så att lärare kan bevilja ledighet för sina mentorselever, dvs att rektor deligerar ansvaret till mentorer. Det är dessutom möjligt att begränsa hur många dagar per läsår som en mentor får bevilja.

13.17.0 - 5267 - Om vårdnadshavare inte har behörighet, så visas inte länken till undervisningsrummet i funktionen Mina uppgifter

I funktionen Mina uppgifter, visas en länk till det undervisningsrum som uppgiften tillhör. Tidigare visades alltid denna länk. Nu kontrolleras först om användaren har behörighet till undervisningsrummet.

13.17.0 - 5405 - Radbrytningar i rapporten Bedömningar

Radbrytningar i rapporten Bedömningar visas nu. För att kunna få tillgång till denna rapport krävs modulen LearnPoint Rapporter.

13.17.0 - 5417 - Rapport för sammanfattning av bedömningsmatriser

Det finns nu en rapport som visar sammanfattningsmatriser för bedömningar. För att kunna få tillgång till denna rapport krävs modulen LearnPoint Rapporter.

13.17.0 - 5661 - Redigera förmågor i uppgifter

Tidigare kunde läraren ta bort förmågor från en uppgift, trots att förmågorna använts för bedömning i den uppgiften. Detta går inte att göra längre.

13.17.0 - 5845 - Redigera schema (förskolan) klarar inte av vissa klockslag

Funktionen redigera schema (förskolan) klarade inte av att visa vissa klockslag. Detta är åtgärdat.

13.17.0 - 5690 - Webbdelen "Exportera elevdokument för fler elever" kastar inte längre fel när resultatet är 0

Tidigare fick man ett webbdelsfel när man sökte efter användare och det resulterande antalet elever var 0. Detta är nu åtgärdat.

13.17.0 - 5664 - Webbsidan för information om aktivitet

När det inte gick att hitta aktivitetens SharePoint-grupp så kraschade ActivityDetails.aspx. Detta gällde miljöer som använder AD-grupper och inte konverterat till LearnPoint-behörigheter.

13.17.0 - 5050 - Visning av uppgiftsnamn i planeringswebbdelen

Tidigare visades uppgifternas typ i planeringswebbdelen. För att se uppgifternas namn behövde man öppna uppgiften. Detta är ändrat så att namnet alltid visas tillsammans med en ikon som representerar uppgiftstypen. Moment visas utan ikon men namnet visas med stora bokstäver.

LearnPoint Release 13.16

Införda ändringar

13.16.3 - 5281 - Dölja kommentarsrutan för ledighetsansökan och frånvaroanmälan

Nu finns det en inställning för att dölja kommentarsrutan vid ledighetsansökan och frånvaroanmälan för respektive användartyp (Elev, Lärare och Vårdnadshavare).

Kontakta ViaEcole om ni vill dölja kommentarsrutorna.

13.16.3 - 5403 - Ikoner för bedömningar syns nu igen

Ikonerna för bedömningar försvann efter senaste uppdateringen. Buggen är fixad och nu syns ikonerna igen för bedömningar för elever och vårdnadshavare.

13.16.3 - 5490 - LearnPointServices avbryts inte längre när en för lång sträng importeras

Tidigare avbröts den delen av körningen om en sträng var så lång att den inte fick plats i fältet i databsen. Nu trunkeras istället det värdet och det loggas en varning i EventLoggen. Det program som skickar data till LearnPoint Services får också en varning om att värden har trunkerats.

13.16.3 - 5460 - Nyheter från undervisningsrum

Nyhetsvisaren kunde tidigare inte visa nyheter från undervisningsrum om den var inställd att hämta nyheter från en annan skola. Detta är åtgärdat.

13.16.3 - 5354 - Nyhetsvisaren visar inga nyheter om det saknas LearnPoint-databas

Nyhetvisaren slutade fungera på vissa skolor då claims aktiverades. Detta är nu åtgärdat.

13.16.2 - 5380 - Kursstatus uppdaterades inte vid frekvent sparande av bedömning

Tidigare såg inte kursstatus ut att ändras då man sparade och ändrade kursstatus flera gånger inom en kort tid. Detta är åtgärdat.

13.16.1 - 5346 - Bättre loggning i LearnPointServices

LearnPointServices loggar nu fler händelser för att förenkla felsökning.

13.16.1 - 5317 - Fix för radering av flera kursrum samtidigt i Firefox

Vid radering av flera kursrum samtidigt i Firefox uppstod tidigare ett fel. Detta är nu åtgärdat.

13.16.1 - 5282 - Inaktiva barn syns i Hämta/Lämna-funktionen för förskolan

Tidigare kunde man se barn som inte längre var aktiva på en förskola eller avdelningsgrupp.

Barn som inte längre har en koppling till förskolan eller en avdelningsgrupp eller om ett slutdatum för barnet har passerats, syns nu inte i funktionen.

13.16.1 - 5352 - Löst problem vid sparande av bedömning

I vissa versioner av webbläsare har knappen för att spara bedömningar ibland slutat att fungera.

Detta fel berodde på SharePoints hantering av JavaScript och Ajax. I och med detta har vi även lagt till en workaround för att få skrollning att fungera i Chrome på bedömningssidan. Denna lösning kommer att läggas till för hela portalen i en senare version.

Felet påverkades även av att SharePoint har en egen hantering av postbacks där SharePoint använder en egen variabel (_spFormOnSubmitCalled) som kan komma i osynk.

Följande artiklar beskriver en del av de problem vi löst.

http://withinsharepoint.com/archives/256

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff650218.aspx

http://forums.asp.net/t/1642924.aspx

13.16.1 - 5283 - Skapa en webbplats för flera aktiviteter/grupper

Problemet med ett felmeddelande när man försöker skapa en webbplats för flera aktiviteter/grupper ska nu vara avhjälpt.

13.16.0 - 4836 - Avdelning visas i hämta/lämna när man hanterar barn från flera avdelningar

Nu visas vilken avdelning barnet tillhör i hämta/lämna om man valt att hantera flera avdelningar samtidigt.

 

Detta är en del av vår funktionalitet för förskolan. Ta kontakt med oss för mer information.

13.16.0 - 5030 - E-postmeddelanden skickas som BCC

Tidigare skapades e-postmeddelanden från webbdelen Skapa Meddelanden med mottagarna i To-fältet. Nu är mottagarna flyttade Till BCC-fältet så att de inte kan se vilka andra som är mottagare av meddelandet.

13.16.0 - 5051 - Felmeddelande på detaljsidan för aktiviteter

En bugg på detaljsidan för aktiviteter orsakade ett felmeddelande om det inte fanns claims-poster för den aktuella aktiviteten i LearnPoint-databasen. Detta är nu åtgärdat.

13.16.0 - 5039 - Förhindrat att namn visas flera gånger vid sökning för export

Tidigare kunde samma användare visas flera gånger i sökresultatet vid sökning för export av elevinformation. Detta är nu åtgärdat.

13.16.0 - 4724 - Inkludering av avdelningar i Skicka Meddelande

Skicka Meddelande-webbdelen inkluderar nu även avdelningar (förskolan) istället för endast klasser. Avdelningsnamnet kan användas för sortering på samma sätt som klassnamnet.

13.16.0 - 4573 - Nu finns det ingen begränsning i antal elever vid export

Tidigare fanns det en begränsning för hur många elever som kunde exporteras. Den begränsningen är nu borttagen. Under tiden som eleverna exporteras så får man en status över hur många elever som har exporterats och hur många det är kvar.

13.16.0 - 5015 - Nu går det återigen att söka LearnPoint-grupper på rotsidan

En tidigare bugg gjorde att man inte hittade några användare när man sökte användare i SharePoints-peoplepicker på rotsidan för alla skolor. Buggen uppstod endast efter att man konverterat till claims. Nu går det dessutom att lägga till behörigheter från olika skolor på rotsidan. Kontakta oss om ni inte har claims idag.

13.16.0 - 5090 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Förbättrad prestanda av kalenderklick för frånvaroansökan.

Prestandan för att välja dagar i kalendern vid frånvaroanmälan (Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan) har förbättrats.

13.16.0 - 5185 - Provschema räknar inte med prov om eleven har slutat i kursen

Provschemat visade förut prov trots att eleven slutat i kursen/gruppen. Detta fel är åtgärdat.

13.16.0 - 5204 - Schema och planering i mobilen

LearnPoint Kalenderexport ger er möjlighet att ansluta schema och planering (läxor och uppgifter etc) i LearnPoint till kalendern i din iPhone/iPad, Android, Windows Phone, Outlook eller andra kalenderapplikationer. Se gärna vår film här http://youtu.be/qeqO88HiQ2c. Ta kontakt med oss för mer information.

13.16.0 - 3616 - SMS-flik visas endast om SMS-tjänst är konfigurerad

Tidigare visades SMS-fliken i Skicka Meddelande alltid oavsett om någon SMS-tjänst har konfigurerats eller inte. Nu visas den endast om tjänsten är konfigurerad. Detta innebär att för skolor som inte använder SMS så visas inte SMS-fliken.

13.16.0 - 4930 - Undervisningsrum kan skapas även om läsare/ägare-grupper inte finns

Tidigare fanns en bugg som gjorde så att undervisningsrum inte kunde skapas om läsar/ägar-grupper inte var definierade.

13.16.0 - 3147 - Uppgifter visas numera i webbdelen för Uppgifter fram t.o.m. den dag slutdatumet är satt

Tidgare visades uppgifter fram t.o.m den tidpunkt på dagen då uppgiften startade. Nu visas uppgiften fram t.o.m den dag uppgiften slutar istället. Uppgiften kommer alltså att ligga kvar fram till tolvslaget den sista dagen uppgiften gäller. Uppgifter som är pågående eller startar senare under veckan kommer att markeras med fet stil.

 

Klickar man på uppgiften får man mer detaljerad information. Där har vi nu lagt till start- och sluttid för uppgiften.

 

Som tidigare visas uppgifter från nästa vecka eller längre fram med normal stil. Man kan fortfarande ställe in hur många dagar fram i tiden uppgifter ska hämtas ifrån.

13.16.0 - 5088 - Varning vid för lång mailto-sträng när e-postmeddelande skickas

Tidigare hände ingenting när man klickade på Nytt Meddelande i Skicka Meddelande-webbdelen om för många användare var markerade. Nu visas istället ett meddelande om att för många användare är markerade och den som försöker skicka får möjlighet att istället kopiera e-postadresserna och klistra in i ett e-postprogram för att skicka.

13.16.0 - 5021 - Ändrat namn på grupper vid användande av claims

Claim displayname är ändrat för skolclaims:

 • Elev -> Elever
 • Skolportaladmin -> Skolportaladmins

Och för kursclaims:

 • Elev -> Elevgrupp
 • Lärare -> Lärargrupp
 • Vårdnadshavare -> Vårdnadshavargrupp

LearnPoint Release 13.15

Införda ändringar

13.15.2 - 4745 - Radering av arkiverade undervisningsrum i klump

Det går nu att merkera flera arkiverade undervisningsrum och radera dessa genom att trycka på "Radera markerade undervisningsrum" under listan. SharePoint-webben och dess representation i LearnPoint raderas då en uppgifter och annat förblir intakt i LearnPoint.

13.15.2 - 4870 - Redigera tider (förskolan) går nu att göra även för frånvaroanmälda barn

Förut gick det inte att redigera tider för frånvaroanmälda barn. Detta är nu åtgärdat.

13.15.0 - 4790 - Behörigheter vid aktivering/avaktivering av Vårdnadshavare i undervisningsrum

När Vårdnadshavare i undervisningsrum aktiveras sätts får Vårdnadshavare läsbehörighet på startsidan för undervisningsrum.

Vid avaktivering av detta alternativ tas denna behörighet bort.

13.15.0 - 3813 - Claims-stöd i Kursgeneratorn

Kursgeneratorn stödjer nu att behörigheter sätts med claims istället för ett vanligt windows-konto.

Detta möjliggör att det enklare kan sättas rättigheter för olika typer av roller som t.ex. Vårdnadshavare.

13.15.0 - 4603 - Gränssnittsförbättringar av Ledighets/frånvaroansöknings-webbdelen

Ett antal gränsnittsförbättringar har gjort för att få ett enhetligt utssende samt förtydliga information och knappar.

13.15.0 - 4219 - Kommentarsfunktion för hämta / lämna

Det är nu möjligt att lägga till en kommentar då man lämnar ett barn i funktionen hämta / lämna på förskolan.

13.15.0 - 3818 - LearnPoint kan nu använda claims för att sätta behörigheter

Webapplikationer som använder claims som autentiseringsmetod kan nu välja att slå på funktionalitet för att lägga till claims på inloggade användare. Dessa claims är baserad på de Undervisnings/skolgrupper som användaren ingår i i LearnPoint. Med hjälp av dessa kan man sedan sätta behörigheter i till exempel undervisningsrum.

13.15.0 - 4807 - LearnPointAdministrationJob kastade fel

Felet berodde på att foundation är installerat för MySite och MySite är inte kopplad till någon LearnPointdatabas. Nu görs det först en kontroll om det finns en ConnectionString till databasen.

13.15.0 - 4825 - Möjlighet att ångra åtgärder i Hämta / Lämna

Hämtning, lämning och frånvaroanmälan kan nu ångras direkt i Hämta-Lämna funktionen.

13.15.0 - 3706 - Nytt gränssnitt för hämta/lämna på förskolan

Funktionen hämta/lämna på förskolan har fått ett nytt gränssnitt som fungerar bra på mobila enheter.

13.15.0 - 3937 - Prestandaförbättringar deltagarwebbdelen

Prestandaförbättringar har införts i deltagarwebbdelen, vilka kommer till nytta när länkar visas.

13.15.0 - 3938 - Prestandaförbättringar i /assessments/assessmentsteacheractivitystudent.aspx (Bedömningar)

Prestandaförbättringar har införts för sidan /assessments/assessmentsteacheractivitystudent.aspx (Bedömningar)

13.15.0 - 3823 - SharePoints person/grupp-väljare för behörigheter hanterar nu LearnPoint-grupper

Webapplikationer som använder claims som autentiseringsmetod ger nu användarna möjlighet att välja grupper direkt från LearnPoint för att sätta rättigheter med SharePoints person/grupp-väljare.

13.15.0 - 3884 - Visning av undervisningsrum för vårdnadshavare

Nu visar webbdelen "Mina undervisningsrum" visar nu även undervisningsrum för vårdnadshavare. En barnväljarkontroll visas när en vårdnadshavare ser webbdelen.

13.15.0 - 3918 - Vårdnadshavare kan se bedömning i undervisningsrum

Om vårdnadshavaren har behörighet till undervisningrum så kan hon även se bedömning för sitt/sina barn i rummet. Även skolledare kan nu se bedömningar i undervisningsrum.

13.15.0 - 3978 - Vårdnadshavare kan se nyheter från sina barns undervisningsrum

Nyhetssamlaren visar nu även nyheter från vårdnadshavarens barns undervisningsrum. Vårdnadshavaren måste ha läsbehörigheter till undervisningsrummen för att detta skall fungera.

13.15.0 - 3919 - Vårdnadshavare och icke-undervisande personal kan se planering i undervisningsrum

Om vårdnadshavaren har behörighet till undervisningrum så kan hon även se planeringen för sitt/sina barn i rummet. Även personal kan se planeringen, trots att de inte undervisar i det undervisningsrummet.


LearnPoint Release 13.14

I LearnPoint Release 13.14 har gränssnittet för att ansöka om ledighet och anmäla frånvaro gjorts om. Skolan kan kräva att elevens samtliga vårdnadshavare måste ge sitt samtycke till ledighetsansökan och mentor kan tillstyrka eller avråda en ledighetsansökan innan rektor beslutar om ansökan ska beviljas eller avslås. LearnPoint visar även hur många dagar som redan är beviljade och varnar om eleven ansöker för mer än 10 dagar under ett läsår.

OBS! Den nya funktionaliteten kommer att införas successivt en kund i taget. Mer information om när din skola får den nya funktionaliteten kommer under hösten.

Införda ändringar

13.14.6 - 4830 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Gränser för frånvaroanmälan

Vårdnadshavare och (myndiga) elever kan nu endast frånvaroanmäla för innevarande och efterkommande dag.

13.14.6 - 4828 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Kategorier för ledighetsansökningar

För skolledare har ledighetsansökningar fått två nya kategorier - Ansökningar - väntar på samtycke och Ansökningar - väntar på tillstyrkan.

13.14.6 - 4839 - Tekniskt fel skickas tillbaka till en användare som skickar in en frånvaroanmälan via sms.

Frånvaroanmälan registrerades men vårdnadshavaren fick ändå ett felmeddelande skickat till sin telefon. Detta är nu löst.

13.14.5 - 4746 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Bytt plats på knapparna sprara och avbryt i kommentars-popupen

Knapparna Spara och Avbryt har nu bytt plats i kommentars-popupen.

13.14.5 - 4720 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Fel när man ska ta bort en ledighetsansökan

Nu går det att ta bort en ledighetsansökan om man har behörighet att göra det. Tidigare uppstod fel i vissa lägen.

13.14.5 - 4647 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Frånvaroansökan gick att spara om starttid var senare än sluttid

Nu kan man inte spara en frånvaroanmälan eller en ledighetsansökan om starttid är större än sluttid vid del av dag. Det går inte heller att ange en felaktig tidangivelse med t.ex. bokstäver eller klockslag som inte finns. Ett felmeddelande visas om vad som inte är korrekt under de valda datumen.

13.14.5 - 4739 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Förenklat gränssnitt för funktionen frånvaroanmälan/ledighetsansökan

Gränssnittet har förbättrats med bla flikar för frånvaro och ledighet.

13.14.5 - 4663 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Myndig elev och Vårdnadshavare kan inte ta bort en frånvaro som inte varit än

Tidigare kunde inte myndig elev eller vårdnadshavare ta bort en frånvaroanmälan som avser framtiden. Detta är justerat så myndig elev och vårdnadshavare (till omyndig elev) kan ta bort en frånvaroanmälan som avser en tidpunkt som ännu inte passerat.

13.14.5 - 4688 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Myndig elev såg Rubrik för vårdnadshavares samtyckan

En myndig elev ser nu inte rubriken Vårdnadshaveres samtyckan samt den informationstext som beskrev att samtyckan inte behövs för myndig elev. För myndiga elever behövs inte funktionalitet för föräldrarnas samtycke.

13.14.5 - 4744 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Påminnelse att ledighet behöver samtyckas

Då en vårdnadshavare skapat en ledighetsansökan, så visas en påminnelse om att samtycke behövs för att ledigheten skall beviljas.

13.14.5 - 4736 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: Skolledare kan bevilja ledighet även om en vårdnadshavare inte samtycker.

En skolledare kan nu Bevilja en ledighetsansökan även om en vårdnadshavare inte samtycker. Ett tydligt varningsmeddelande om att en vårdnadshavare inte samtycker visas men skolledaren har allstå möjligt att bevilja iaf.

13.14.5 - 4692 - Nya frånvaroanmälan/ledighetsansökan: VH kan inte samtycka eller rensa samtyckan på infosidan

Nu kan vårdnadshavare samtycka/inte samtycka samt rensa sin egen samtyckan på infosidan.

13.14.4 - 4749 - Åtgärdat fel i listan Arkiverade webbar (Mina rum för icke administratörer)

Det fel som uppstod när användare utan administratörsrättigheter gick till sidan "Mina rum" är nu löst.

13.14.3 - 4727 - Länkar till webbar istället för till aktiviteten från Administration av undervisningsrum

I version 13.14.0 infördes länkar till de aktiviteter som en kurswebb gäller för. Dessa länkar är nu borttagna eftersom inte alla användare har tillgång till sidan som visar information om aktiviteten.

13.14.2 - 4690 - Ändrat inställningsida

Ändring av inställningssida för LearnPoint-inställningar.

13.14.1 - 4594 - Ledighetsansökan kan redigeras av Vårdnadshavare

Nu kan en vårdnadshavare redigera en ledighetsansökan om följande kreterier är uppfyllda:

 • ej om avisad eller beviljad
 • ej om tillstyrk eller avrådd
 • ej om starttid har passerat
 • ej om myndigt barn
 • ej om annan vh samtyckt
 • ej om annan vh inte samtyckt

13.14.1 - 4593 - Personal kan ta bort en frånvaroanmälan

Personal kan nu ta bort en frånvaroanmälan.

13.14.1 - 4595 - Text för inställningar av bevilja ledighet ändrad

Text och beskrivning av inställningen "Varna om antalet beviljade lediga dagar överstiger..." är ändrad.

13.14.1 - 4598 - Varningstext för överskridna dagar är ändrat samt formatering av dagar generellt är ändrat i webbdelen för bevilja ledighet.

Texten som varnar om överskridna tillåtna lediga dagar är ändrad i webbdelen för bevilja ledighet.

Formatering av dagar är ändrat generellt i webbdelen.

13.14.0 - 3291 - Antalet beviljade lediga dagar visas

I samband med att skolledare beviljar ledighet visas nu antalet sökta lediga dagar tillsammans med tidigare beviljade lediga dagar för en elev. Dessutom är det möjligt för skolan att definiera ett maximalt antal lediga dagar som får beviljas. Överstiger sökta och tidigare beviljade dagar det tillåtna antalet dagar varnas skolledare.

13.14.0 - 3709 - Möjligt att formatera beskrivningstext i uppgifter

Nur är det möjligt att formatera beskrivningstexten i uppgifter och moment. Detta innebär att man kan ändra tex typsnitt, teckenstorlek och färg.

13.14.0 - 3708 - Personals tillstyrkan/avrådan inför skolledarens beviljan/avslag av ledighetsansökan

Inför skolledarens beslut att bevilja eller avslå en ledighetsansökan är det nu möjligt för personal att antingen tillstyrka eller avråda.

13.14.0 - 4420 - Registrering av frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Registrering av frånvaroanmälan och ledighetsansökan har förändrats och sker nu med samma webbdel.

13.14.0 - 3707 - Samtliga vårdnadshavares samtycke vid ledighetsansökan

För omyndiga elever är du nu möjligt att kräva samtliga vårdnadshavares samtycke vid ansökan om ledighet.

LearnPoint Release 13.13

I LearnPoint Release 13.13 har schemaimporten optimerats och diverse andra förbättringar har införts.

Införda ändringar

13.13.0 - 4450 - Felmeddelande när man ska ta bort en web

Detta är nu åtgärdat och det går nu att ta bort webbplatser utan att felmeddelandet visas. Felmeddelandet visades endast i version 13.12.

13.13.0 - 2849 - Förändringar i listorna för rumsadministration

Ett antal förändringar har infört i rums/aktivitetslistorna i rumsadministrationen.

 • Det finns nu kryssrutor i alla listorna.
 • Det går att publicera, arkivera och återpublicera flera rum i taget på samma sätt som man tidigare kunde skapa flera i taget.
 • Start- och slutdatum för aktiviteterna visas i listorna.
  • Om flera aktiviteter tillhör ett och samma rum visas startdatum för den aktivitet som startar först och slutdatum för den aktivitet som slutar sist.
 • Aktiviteternas lärare visas i listorna.
 • Listorna går att sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna.
 • Textlänken går till aktivteten istället för till kursrummet.
 • En ny länk med en ikon går till kursrummet.

13.13.0 - 3204 - Nu går det även att använda "Skicka meddelande"-funktionen på Apple-enheter

Outlook använder semikolon för att separeras e-postadresser medan andra e-postprogram, såsom Apple mail, separerar e-postadresser med kommatecken. Nu stödjer vi även kommaseparation genom att användaren först får välja "Microsoft Outlook" eller "Annat e-postprogram".

13.13.0 - 1546 - Schemaimporten har optimerats

För stora kunder kunde det tidigare ta flera timmar att importera schema, den tiden har nu avsevärt förkortats.

LearnPoint Release 13.12

I LearnPoint Release 13.12 har det tillkommit en ny funktion för import och export av elevinformation. Schemavisning och visning av frånvaro har fått ny design och är nu snabbare än förut. Arbetet med att öka kvalitet och prestanda har fortsatt med tydligare felmeddelanden och kontroll av felaktig inmatning som följd.

Införda ändringar

13.12.1 - 4340 - Designuppdatering av schemavisaren

Schemavisaren har justerats så att alla användare automatiskt får den senaste designen.

13.12.0 - 2632 - Export och import av elevinformation

En helt ny funktion för att hantera export och import av elevinformation. Funktionen gör det möjligt att exportera elevernas information i PDF-format. Det är även möjligt att importera PDF-filer med tidigare studieinformation från annan skola för enkel åtkomst av denna historik i LearnPoint. För att funktionen ska kunna aktiveras måste skolans portal ha funktionen för rapporter. Läs mer på hjälpwebben under Portaladmin.

13.12.0 - 2770 - Felhantering då bedömningar redan är sparade

Om användaren försöker spara en ny bedömning, trots att det redan finns en, så uppstod tidigare ett oväntat fel på sidan redigera bedömningar. Detta hanteras nu av systemet.

13.12.0 - 3335 - Felhantering på sidan redigera uppgift

Felhanteringen på sidan redigera uppgift har förbättrats. Om man exempelvis angav ett felaktigt datum så fick man tidigare ett oväntat fel. Nu visas istället ett felmeddelande.

13.12.0 - 2769 - Felhantering sidan redigera bedömningar

Tidigare uppstod ett oväntat fel på sidan redigera bedömningar om nivådefinitionen saknade bedömningsnivåer och/eller kursstatusnivåer. Nu visas istället ett informativt felmeddelande.

13.12.0 - 3333 - Infört gräns på max antal tecken för namnet på en uppgift

Tidigare uppstod ett oväntat fel om man angav för långt namn på en uppgift. Nu är fältet justerat så att det inte går att fylla i för många tecken (max 250).

13.12.0 - 3232 - Ny design av schema

Schemavisningen både för frånvaroschema och lektionsschema har fått en helt ny design och hanterar parallella lektioner betydligt bättre än tidigare.

13.12.0 - 4302 - Ändrad design för grafisk vy för frånvaro

Webbdelen grafisk vy för frånvaro har förändrats på många sätt.

 • Nu visas namnet på den elev som vyn gäller för efter att man har klickat på en elev i veckovyn.
 • Endast lektioner som ska frånvarorapporteras visas nu i den grafiska vyn.
 • Det är nu möjligt att välja för vilken vecka veckovyn ska visas genom att navigera framåt/bakåt med knapparna bredvis veckonumret.
 • Alla dagar visas med samma storlek för en och samma veckodag, oavsett antalet lektioner. Tidigare varierade storleken med antalet lektioner för dagen och storleken på dessa.
 • Lektioner utan text visas nu med större storlek och samma höjd som lektioner med text.
 • Det går nu att backa tillbaks från elevvy till veckovy med webbläsarens bakåt-knapp.
 • Förbättrad prestanda vid generering av de grafiska vyerna.

LearnPoint Release 13.11

I LearnPoint Release 13.11 ligger fokus på prestandaoptimering av befintliga funktioner. Specifika webbdelar har prestandaoptimerats samt generella åtgärder som innebär bättre generell prestanda. Utöver detta har även mallar för åtgärdsprogram tillkommit.

Införda ändringar

13.11.3 - 3980 - Hantering av borttagna användare vid aktivering av Behörighetsfilter för inlämningsmapp

I tidigare versionen har ett fel ibland uppstått då funktionen "LearnPoint Behörighetsfilter för inlämningsmapp" aktiverats. Felet uppstår om ett dokument har lämnats in av en användare som inte längre finns.

Nu kan funktionen aktiveras även om det finns dokument inlämnade av borttagna användare.

13.11.3 - 3860 - Nyheter visar bifogad fil

När man klickar på en nyhetsrubrik så visas nu bland annat länk till bifogad fil (om det finns någon).

13.11.2 - 3899 - Angivelse om notifiering raderas nu om en frånvaro raderas

I version 13.11.0 och 13.11.1 gick det inte att radera en frånvaropost om det registrerats en notifiering. Nu raderas notifieringen automatiskt om frånvaroposten raderas.

OBS! Detta innebär att en vårdnadshavare kan få två notifieringar för samma lektion om läraren rapporterar frånvaro, tar bort frånvaron och sedan rapporterar samma frånvaro igen. Det innebär också att två notifieringar kan skickas samma dag även fast det är inställt att endast en notifiering ska skickas. Om den lärare som rapporterar först tar bort sin frånvarorapportering kommer även nästa rapportering generera en notifiering. Detta strider mot instruktionerna för inställningar för frånvaroavisering men anses som nödvändiga undantag för att lärarna ska ha möjlighet att rätta fel.

13.11.2 - 3877 - Fel rättat i välja-barn webbdelen

Tidigare visades inte det valda barnet, om användaren endast hade ett barn och om webbdelen var konfigurerad att välja automatiskt. Detta är korrigerat.

13.11.0 - 3433 - Inställningar för frånvaroaviseringar via SMS/e-post

Tidigare har vårdnadshavare (och mentor om så var inställt) fått SMS- och/eller e-postaviseringar flera ggr vid rapporterad ogiltig frånvaro om läraren ändrat rapporteringen inom 5 minuter. Detta är nu åtgärdat.

Verifiera detta genom att rapportera samma lektion som inte tidigare rapporterats två gånger direkt efter varandra.

Utöver detta finns det nu ytterligare inställningar för frånvaroavisering via SMS/e-post. Man kan bland annat ställa in under vilka tider aviseringar ska skickas och om det ska skickas en avisering per lektion eller endast en per frånvarodag. Det finns även inställning för om man vill skicka iväg en frånvaroavisering om lektionen registreras en eller flera dagar efter. För mer informationen se LearnPoint-inställningar på help.learnpoint.se.

13.11.0 - 1505 - Mallar för åtgärdsprogram

Nu finns funktionalitet för att ha mallar för åtgärdsprogram. Bland annat finns en ny webbdel som används för att skapa och hantera mallar för åtgärdsprogram.

När användaren skapar ett nytt åtgärdsprogram kan hon välja bland de publicerade mallarna. Då en elev får kursstatus som föreslår åtgärdsprogram, så används automatiskt den först sorterade mallen som är publicerad.

För mer information se Portaladmin och Mentor på help.learnpoint.se.

13.11.0 - 2547 - Nytt åtgärdsprogram innehåller inte längre frågetecken

Tidigare lades ibland ett frågetecken till i texten då man skapade ett nytt åtgärdsprogram. Detta problem är nu löst.

Verifiera detta genom att skapa ett åtgärdsprogram både genom att skapa ett förslag till åtgärd som mentor och som undervisande lärare genom att sätta bedömningsnivån som är kopplad till att föreslå en åtgärd. Gå sedan till det föreslagna åtgärden och kontrollera att beskrivningsfältet inte innehåller ett frågetecken.

Åtgärdsprogram har fått ny funktionalitet med mallar. Se ärende 1505 i denna releasewebb för mer information.

13.11.0 - 3703 - Prestandaoptimering av webbdelen Mina undervisningsrum

Webbdelen Mina undervisningsrum är snabbare än tidigare.

13.11.0 - 3704 - Prestandaoptimering av webbdelen Mina uppgifter

Webbdelen Mina uppgifter är snabbare än tidigare.

13.11.0 - 3476 - Prestandaoptimering av webbdelen Nyhetssamlare

Nyhetssamlaren har gjorts snabbare. Förbättringen märks tydligast på skolor med många webbplatser/rum.

Nyhetssamlaren hämtar dessutom nyheter från undervisningsrum på ett bättre sätt. Tidigare hämtades nyheter från alla undervisningsrum användaren hade behörighet till. Nu hämtar den endast från de undervisningsrum som är publicerade och som användaren är deltagare på.

13.11.0 - 3640 - Prestandaoptimering av webbdelen Schema vid frånvarorapportering

Schemawebbdelen för frånvarorapportering är omskriven för att snabbare hämta ut lektioner som är relevanta för den vy av schemat som visas för den aktuella användaren.
Även där schemawebbdelen bara visar schemat har optimering genomförts för snabbare hämtning av lektioner.

13.11.0 - 3495 - Prestandaoptimering av webbdelen Skicka meddelanden

Webbdelen Skicka meddelanden är mycket snabbare än tidigare.

13.11.0 - 3051 - Rapporter för frånvarotimmar och frånvaroprocent

Tidigare fanns det en rapport som visade frånvarostatistik i procent. Nu finns det även en rapport som visar frånvaro med enheten timmar.

13.11.0 - 3393 - Skapad tillfällig lektion skrivs inte längre över vid schemaimport

Skapade tillfälliga lektioner som en användare själv lagt in i LearnPoint försvann tidigare efter schemaimport. Detta är nu åtgärdat och tillfälliga lektioner försvinner inte längre vid schemaimport.

Verifiera detta genom att skapa en tillfällig lektion i framtiden. Kontrollera sedan att lektionen finns kvar efter att schemaimporten kört (dvs vänta till nästa dag med att kontrollera).


LearnPoint Release 13.10

I LearnPoint Release 13.10 ligger fortfarande fokus på stabilisering av befintliga funktioner.

Behörigheter för olika funktioner har setts över och skolan kan nu till exempel stryra om vårdnadshavare själva ska få ändra sina aviseringsinställningar eller inte.

Införda ändringar

13.10.2 - 3613 - Bedömningswebbdelar för mentor och skolledare

Tidigare var dessa webbdelar långsamma i vissa miljöer. Detta är nu åtgärdat.

13.10.1 - 3453 - Frånvaroanmälan med SMS klarar nu tillfälliga personnummer med gemener

Tidigare kunde LearnPoint inte hitta elevens personnummer i databasen om eleven hade ett tillfälligt personnummer och om vårdnadshavaren SMS:ade personnumret med små bokstäver. Exempel 19990101-tf01.

LearnPoint gör nu om "tf" i personnumret till "TF" innan sökningen genomförs vilket leder till att personnumret hittas.

13.10.0 - 3144 - All aktiv personal kan kopplas till tillfällig lektion

Tidigare behövde man som personal redan ha minst en lektion kopplad till sig i schemat som importerats till LearnPoint för att kunna koppla en "tillfällig lektion" till användaren.

Nu kan all aktiv personal på skolan kopplas till "tillfälliga lektioner.

13.10.0 - 3351 - Bedömningar visas som arkiverade alternativt aktiva på ett konsekvent sätt

Mentorer och skolledare kan välja mellan att se aktiva eller arkiverade bedömningar för en grupp av elever. De kan sedan klicka på en enskild elev för att se detaljerad information om just den eleven.

Tidigare visades inte samma bedömningar i översikten som i den detaljerade vyn för en enskild elev. På detaljsidan saknades vissa bedömningar. Detta är nu åtgärdat. Dessutom är rubrikerna på detaljsidan justerad så att det framgår om det är aktuella eller arkiverade bedömningar som visas.

13.10.0 - 3150 - Förhindra att elever tar bort foldrar i Inlämningsmappen

Problemet tidigare var att elever kunde ta bort foldrar, trots att de innehöll dokument som lämnats in av andra elever.

Behörighetsfiltret till Inlämningsmappen har kompletterats så att det nu förhindrar att elever kan ta bort foldrar.

13.10.0 - 3075 - Hantering av tider i frånvaroanmälan är korrigerad

Tidigare hanterades "Från" och "Till och med"-tiderna i frånvaroanmälningar på ett felaktigt sätt. Om en elev hade en lektion från 13:00-15:00 och man skapade en frånvaroanmälan med exakt samma tider, så uppdaterades inte rapporteringen för den lektionen.

Nu är detta korrigerat så att lektionen uppdateras (dvs ändrar från "Ogiltig frånvaro" till "Anmäld frånvaro").

Om frånvaroanmälan däremot endast avser en del av lektionen, så uppdateras inte rapporteringen. Detta fungerar på samma sätt som tidigare.

13.10.0 - 3042 - Inaktiva klasser och grupper i Sök användare

Tidigare visades både inaktuella och aktuella klasser, grupper och kurser i sök användare.

Nu visas endast aktuella klasser i listan när man söker användare och klickar man på en användare ser man bara användarens aktuella klasser, grupper och kurser. Inaktiva klasser, grupper och kurser nås via en särskild flik. Se skärmdump nedan.

13.10.0 - 3239 - Kunna styra om vårdnadshavare ska kunna ändra aviseringsinställningar

En skoladministratör kan nu styra om vårdnadshavare ska ha möjlighet att ändra aviseringsinställningar. Inställningen finns under Webplatsåtgärder -> Webplatsinställningar -> Närvaro och frånvaro (under rubriken Administration av Webplatssamling)

 

Inställnigen görs med hjälp av en kryssbox där det står "Vårdnadshavare får ändra inställningen". Inställningen finns både för SMS och E-post. Som standard ska dessa kryssboxar vara markerade.

 

13.10.0 - 3339 - Nyhetsvisaren fungerar nu i undervisningsrum vars URL innehåller å,ä eller ö

Nyhetsvisaren kunde tidigare inte visa nyheterna för den aktuella webbplatsen om URLen innehöll specialtecken som å,ä och ö. Nyhetsvisaren på startsidan i skolportalen har dock visat dessa nyheter.

Nu hanteras även URLer med å, ä och ö.

13.10.0 - 3424 - Skapa tillfällig lektion hanterar inte att man lägger till en grupp, utan att först markera en grupp

Tidigare så uppstod ett fel då man försökte lägga till en grupp, utan att först markera en grupp, då man skapar en tillfällig lektion. Motsvarande fel uppstod då man försökte lägga till en lärare, utan att först markera en lärare.

Nu är detta justerat så att inget fel uppstår då man försöker lägga till en grupp eller en lärare utan att först ha markerat en grupp (eller lärare).

13.10.0 - 3200 - Skolledare har givits behörighet att se bedömningar för alla elever

Tidigare fick skolledare behörighetsfel när de försökte titta på bedömningar för enskild elev.

Detta fel är nu åtgärdat.

13.10.0 - 3398 - SMS-aviseringar skickas direkt till SMS-service istället för via SharePoint

SMS-hanteringen i LearnPoint har successivt förbättrats. Tidigare skickades SMS via en tjänst i SharePoint. Detta är ändrat så att SMS skickas direkt, utan att använda tjänsten i SharePoint. Detta medför att SMS-integrationen med färre integrationsmoment blir mer stabil.

13.10.0 - 3425 - Tydligare beskrivning för aviseringsinställningar

Tidigare framgick det inte så tydligt vad aviseringsinställningarna för vårdnadshavare och mentor avsåg.

Nu är det justerat så att det framgår att aviseringarna avser ogiltig frånvaro.

13.10.0 - 2376 - Urkund-integration - Dokument inskickade från samma skola tolkas inte som samma elev

Tidigare skickades alla dokument till Urkund med samma avsändaradress i en LearnPoint-applikation. Detta innebar att Urkund uppfattade att dokumentet var inskickat av samma elev. Detta fick konsekvensen att inlämnade dokument av olika elever på samma skola inte matchades med varandra.

Nu skickas LeanPoint-användares e-post adress med som avsändare till Urkund. Det innebär att dokument från olika elever på samma skola kommer att kunna jämföras med varandra. Eftersom elevens e-postadress som den som står som avsändare av dokumentet så kommer elever som har sin e-postadress registrerad i LearnPoint att få ett bekräftelsemail från Urkund. 

13.10.0 - 3422 - Urval av grupper vid skapande av tillfällig lektion

Tidigare kunde man välja bland alla grupper då man skapade en tillfällig lektion. Även inaktiva grupper (dvs som avslutats) kunde väljas.

Nu är detta ändrat så att endast aktuella schemagrupper och aktuella klasser kan väljas.

13.10.0 - 3209 - Visning av frånvaro/närvaro-kommentarer

En skola kan välja om lärare skall kunna ange kommentarer vid frånvarorapporteringen. OBS! Skolan måste vara medveten om konsekvenserna av att tillåta lärare att kunna fritextkommentera en elev.

Tidigare visades dessa kommentarer endast i webbdelarna "Frånvarotillfällen" och "Senaste frånvaron för elev". Nu visas kommentarerna även i frånvarons schemavy och grafiska vy. Om det finns en kommentar indikeras det med en ikon och kommentaren visas i tooltip (då man för muspekaren över lektionen).

Webbdelen "Färgförklaring för närvaro och frånvaro" har fått en ny inställning: "Visa förklaring för kommenterad lektion". Om den inställningen är vald, så visas en förklaring till ikonen (default är att den inte visas).

Kontakta ViaEcoles support om ni vill börja använda kommenteringsfunktionaliteten i frånvarorapporteringen.

13.10.0 - 3145 - Åtgärdsprogram - Ändrat "Title" till "Rubrik"

Tidigare hade titelraden i åtgärdsprogram namnet "Title".
Nu är detta ändrat till "Rubrik" på de sidor som visar ett åtgärdsprogram.


LearnPoint Release 13.9

I LearnPoint Release 13.9 har fokus legat på stabilisering och förbättring av befintliga funktioner.

Mycket arbete har även lagts på utökning av hjälp-funktionen som kom i version 13.7 plus förtydligande av information som är viktig för att få ut det mesta av LearnPoint. Alla användare har nu en direktlänk till sina LearnPoint-inställningar (2863) och kan även hitta information om den senaste LearnPoint-versionen genom att klicka på "Om LearnPoint" (2965). Hjälpen är integrerad med SharePoints hjälpsystem (2596) och skolportaladmin kan direkt på portalen se och ändra de inställningar som ligger till grund för schemaimporten (1629).

Införda ändringar

13.9.7 - 2542 - Dagens frånvarande elever justerad så att den visar rätt elever

Webbdelen Dagens frånvarande elever, som kan användas på mentors-fliken, visade tidigare skolans samtliga elever om användaren (mentorn) hade rollen Portaladmin eller Skolledare. Detta är justerat så att den nu endast visar användarens mentorselever.

Webbdelen har även fått en ny inställning, "Visa alla elever", som kan användas om man vill att skolans samtliga elever skall visas, trots att man är mentor. Denna inställning kan exempelvis användas på skollednings-fliken.

13.9.7 - 3041 - Ledighetsansökan visar nu inte inaktiva klasser

Tidigare visades den första klassen en elev tillhört på den aktuella skolan när en ledighetsansökan gjorts för eleven.

Nu visas alltid den aktuella klassen oavsett när ansökan gjorts. Om eleven tillhör flera klasser, visas alla.

13.9.6 - 3132 - Nyhetssamlaren kan nu hämta nyheter från webbplatssamling utan LearnPoint databas

Nyhetssamlaren kunde tidigare inte hämta nyheter från en webbplatssamling som saknade LearnPoint-databas. Detta är fixat.

 

Om det inte finns någon LearnPoint-databas, så ignoreras inställningarna "Visa endast från aktivitetsytor" och "Visa inte från aktivitetsytor".

13.9.6 - 3131 - Prestandaförbättringar vid visning av bedömningar för mentor

Prestandan i webbdelen Bedömningar för mentor har förbättrats.

13.9.6 - 3134 - Prestandaförbättringar vid visning av bedömningar för skolledare

Prestandan i webbdelen Bedömningar för skolledare har förbättrats.

13.9.5 - 3128 - Nyhetsvisaren kan inte hämta nyheter från en annan webbplatssamling

Om nyhetsvisaren var inställd på att hämta nyheter från en annan webbplatssamling så visades ett felmeddelande.

13.9.4 - 3126 - Elever med samma visningsnamn sorteras fel i webbdelen som visar bedömningar

Om flera elever i samma kursrum har samma visningsnamn så visas deras bedömningar i fel ordning i version 13.9.3

Detta fel är åtgärdat i version 13.9.4.

13.9.4 - 3117 - Sista raden i bedömningslistan i undervisningsrum döljs

Sista raden i bedömningslistan som visas för läraren i undervisningsrum döljer sista raden. Detta problem uppstod i version 13.9.3 men är löst i 13.9.4.

13.9.4 - 3124 - Sortering av ÅÄÖ vid visning av bedömningar i kursrum

Å, Ä och Ö sorterades som A och O i webbdelen för att visa bedömningar för ett kursrum efter att denna webbdel optimerats i version 13.9.3.

Prolemet är löst i version 13.9.4.

13.9.4 - 3111 - Tom nyhetsvisare på underwebbar

Om nyhetsvisaren placerats på till exempel Personalwebben för att visa personalnyheter så laddades inga nyheter. Detta problem uppstod i version 13.9.3 men är löst i 13.9.4.

13.9.3 - 2973 - Aviseringsinställningar för nya användare

Tidigare har nya användare (både mentorer och vårdnadshavare) fått avseringsinställningen att varken e-post eller SMS ska skickas vid rapporterad ogiltig frånvaro.

Nu får nya användare (både mentorer och vårdnadshavare) den aviseringsinställning som skolan valt som inställning för skolan. Enskilda frånsteg kan sedan göras.

13.9.3 - 3052 - Dagens frånvarande elever

Tidigare har webbdelen Dagens frånvarande elever givit ett behörighetsfel då man man klickat på den länk som är knuten till varje frånvaropost, en länk som visar en popup med information om frånvaroposten. Informationen krävde admin-behörigheter vilket gav behörighetsfel för personal.

Detta är justerat så att personal har behörigheter att se informationen.

13.9.3 - 2730 - Datumfilter i frånvarostatistik

På flera av de sidor som visar frånvarostatistik har användaren möjlighet att välja tidsintervall (start- och slutdatum). I vissa lägen beräknades statistiken utifrån ett annat intervall än det användaren valt. Tex ett förvalt datumintervall. Detta har inte fungerat utan användaren har tvingats redigera datumintervallet för att filtreringen ska slå igenom.

Detta problem är nu åtgärdat så att information för det förvalda datumintervallet nu visas direkt.

13.9.3 - 2950 - Hantering av frånvaroanmälningar

Behörigheterna för hantering av frånvaroanmälningar har justerats.

 

Portaladmin och skolledare har fullständiga behörigheter och mentorn har fullständiga behörigheter för sina mentorselever. Personal för se och skapa anmälningar för alla elever, men endast redigera och ta bort de anmälningar hon själv skapat (hon får inte redigera eller ta bort ansökningar).

 

Myndiga elever får hantera alla anmälningar som gäller henne själv, men hon har inte behörighet att hantera beviljade eller nekade ansökningar. Motsvarande gäller för vårdnadshavare till ej myndiga barn - de får hantera alla anmälningar som gäller barnet, men inte hantera ansökningar som är beviljade eller nekade.

13.9.3 - 2986 - Knappar på sidan "Kurser på webbplatsen"

I undervisningsrum finns en inställningssida som heter "Kurser på webbplatsen". På den sida kan man lägga till grupper genom att klicka på knappen "Lägg till gruppen i rummet".

Tidigare såg knappen konstig ut, eftersom texten i knappen radbröts. Detta är nu justerat så att knapptexten ligger på en enda rad. För att ändringen skall slå igenom kan man behöva trycka på tangenten F5.

13.9.3 - 2697 - Nyhetssamlaren

Tidigare har nyhetssamlaren gjort att startsidan i LearnPoint uppfattats som långsam då man haft ett stort antal undervisningsrum.

För att åtgärda detta har två förändringar införts.

Det första som införts är en cache så att nyheter sparas undan för att nyheterna inte ska behöva laddas för varje användare som besöker startsidan. Cachen behöver dock uppdateras då nyheter ändrats vilket innebär att under tiden cashen byggs upp kan det innebära att det tar längre tid innan nyheterna visas igen. Det finns möjlighet att konfigurera cachen så att uppdateras mindre frekvent, vilket kan förbättra prestandan - särskilt på skolor med många användare. Sådana justeringar genomförs av ViaEcole (kontakta supporten).

Det andra som införts är att webbdelen byggts om så att startsidan laddas klart direkt och användaren har möjlighet att gå vidare. Nyheterna i webbdelen dyker sedan upp så snart de är klara.

Dessa ändringar löser inte alla problem och vi kommer fortsätta arbetet med optimering av nyhetssamlaren.

13.9.3 - 2841 - Ogiltig frånvaro i enheten timmar

Tidigare visades ogiltig frånvaro endast i procent i frånvarowebbdelarna.

Nu finns även ogiltig frånvaro i enheten timmar vilket framgår i skärmdumpen nedan.

 

13.9.3 - 2996 - Prestandaförbättringar vid visning av bedömningar på kurswebbar

Prestandan i webbdelen Bedömningar på kurwebbar har förbättrats.

13.9.3 - 2763 - Redigera kursplan

Tidigare gick det att byta nivådefinition till en sparad kursplan.

Nu går det inte längre att byta nivådefinition då en kursplan sparats. Detta för att förmågor och kunskapskrav inte skall förstöras. Det går inte heller att ta bort bedömningsmatriser som har förmågor (man måste ta bort alla förmågor innan man kan ta bort bedömningsmatrisen).

13.9.3 - 3090 - Skicka meddelanden endast som webbdel

Funktionen Skicka meddelanden finns nu endast tillgänglig som en webbdel. Tidigare fanns funktionen även på en sidan, men inte nu längre. Nu visas ett meddelande om att funktionaliteten flyttats till en webbdel om en användare går till denna sida.

Länkar som pekar på sidan för att skicka meddelanden måste ändras så de pekar på en sida som innehåller webbdelen för att skicka meddelanden. Kontakta skolportaladministratören om det fortfarande finns länkar till den gamla sidan.

13.9.3 - 2989 - Sortering av förmågor

Tidigare sorterades förmågor i kronologisk ordning som de skapats i vyn där lärare skapar eller redigerar en uppgift. Detta innebar att om man i efterhand la till en ny förmåga och la den som nummer ett bland förmågorna i kursplanen visades den sist iaf.

Detta är nu åtgärdat så att förmågor visas i samma ordning som i kursplanen även i vyn när man skapar och redigerar en uppgift.

13.9.3 - 2765 - Sortering frånvarotillfällen

Tidigare sorterades frånvarotillfällen i webbdelen Frånvarotillfällen stigande med äldsta överst.

Nu sorteras frånvarotillfällena fallande med senaste överst.

13.9.3 - 2987 - Söksidorna under Portaladmin

Tidigare visades både aktuella och inaktuella användare, grupper och aktiviteter på söksidorna under portaladmin.

Nu har innehållet på söksidorna (användare, grupper och aktiviteter)  delats upp i två flikar (Ej aktiva respektive Aktiva). Varje flik innehåller mindre information vilket gör att sidorna laddas snabbare samt att sök- och sorteringsfunktionerna blir snabbare.

Förändringen påverkar framför allt skolor som har väldigt många ej aktiva användare, grupper och aktiviteter.

13.9.3 - 2983 - Ändra resursnamn

Tidigare har resursnamn bestående av å, ä och ö fått märklig tecken som ersatt å, ä och ö när man redigerat resursen.

Detta är nu åtgärdat.

13.9.2 - 2956 - Frånvaroanmälan/ledighetsansökan

Tidigare visade funktionen för frånvaroanmälan/ledighetsansökan (inte frånvarorapportering) vilka lektioner som skulle påverkas om anmälan/ansökan sparades.

Nu visas inte längre lektionerna, vilket gör att sidan blir snabbare och minskar risken att felaktiga anmälningar sparas. Vill man återgå till det gamla beteendet (att berörda lektioner automatiskt visas), så markerar man alternativet "Visa automatiskt berörda lektioner" i webbdels-inställningarna.

13.9.2 - 2912 - Justeringar av funktionen Skicka meddelanden

För mentor

Tidigare visades alla elever i alla de klasser där mentorn hade någon mentorselev (om mentorn exempelvis hade en elev i 7A och en i 7B så visades förut samtliga elever i 7A och 7B, men nu visas endast de elever som tillhör mentorn).

Nu visas endast mentorseleverna.

I undervisningsrum

Tidigare visades deltagare som slutat i undervisningsgruppen.

Nu visas endast aktiva deltagare.

Övrigt 

Kategorin "Ingen klass" har ersatts med (det mer korrekta) "Personal".

Det är nu tydligare vilka av de valda mottagarna som saknar mailadress och/eller mobilnummer (se bild).

De mottagare som saknar mailadress och/eller mobilnummer, tas inte med i mottagarlistan (men det framgår tydligt att de inte har tagits med) (se bild)

13.9.2 - 2801 - Lektioner tas bort ett dygn för tidigt vid inställning av slutdatum för import

Tidigare sparades lektioner fram till det datum som angivits på sidan för schemaimportinställningar.

Nu sparas lektioner till och med det datum som angivits.

13.9.2 - 2965 - Länk till "Om LearnPoint" med releaseinformation

Nu kan användare se information om den aktuella LearnPoint Releasen via en länk i välkomstmenyn längst upp till höger. Länken heter "Om LearnPoint" och visar vilken version som är installerad.

Sidan är främst avsedd för felsökning, men innehåller även länkar till Releaseinformation och hjälp för den aktuella releasen.

13.9.2 - 2675 - Schemaimport rensar resursbokningar

Tidigare återställde schemaimporten kopplingen mellan lektion och resurser enligt schemafilen. Dvs om lärare i LearnPoint bokat en sal/resurs till en lektion som inte var definierad i schemafilen återställdes detta vid nästa schemaimport som vanligtvis görs varje natt. Detta uppkom i LearnPoint 13.

Nu är detta åtgärdat så at bokningar av sal/resurs inte återställs vid schemaimport.

13.9.1 - 2863 - Användares LearnPoint inställningar

Tidigare såg endast skolportaladmin användarens informationssida i LearnPoint. Därmed kunde användaren själv inte ändra dessa inställningar.

Nu kan användare se sina inställningar i LearnPoint via en länk i välkomstmenyn längst upp till höger. Länken heter "LearnPoint inställningar". Inställningarna omfattar bland annat namn, roller, mentorer, vårdnadshavare, klasser, undervisningsgrupper, kontaktuppgifter och inställningar för frånvaroavisering (för mentorer och vårdnadshavare).

Möjlighet att redigera sina egna inställningar

Följande inställningar kan användaren redigera på sin egen inställningssida

Personal

Sina kontaktuppgifter (om skolan tillåter det) Sin frånvaroavisering

Vårdnadshavare

Sina kontaktuppgifter (om skolan tillåter det) Sin frånvaroavisering

Myndiga elever

Sina kontaktuppgifter (om skolan tillåter det) Om föräldrar skall se elevens information

Möjlighet för andra att läsa och redigera inställningar

Från inställningssidan är det möjligt att klicka sig vidare till andra användare än sig själv, beroende på om man har behörighet. Här beskrivs, för respektive användare, vilka andra användare som har behörighet att läsa och redigera inställningar. Notera även att redigering av kontaktuppgifter förutsätter att skolan tillåter det.

Personal

Läsa: Personal

Redigera kontaktuppgifter: Skolportaladmin och skolledare Redigera frånaroavisering: Skolportaladmin och skolledare Redigera roller: Skolportaladmin

Vårdnadshavare

Läsa: Personal

Redigera kontaktuppgifter: Skolportaladmin, skolledare och mentorer till vårdnadshavarens barn

Redigera frånvaroavisering: Skolportaladmin, skolledare och mentorer till vårdnadshavarens barn

Elever

Läsa: Personal och elevens vårdnadshavare

Redigera kontaktuppgifter: Skolportaladmin, skolledare och elevens mentorer

Redigera föräldrar läsbehörigheter: Skolportaladmin, skolledare och elevens mentorer

Myndiga elever

Läsa: Personal

Redigera kontaktuppgifter: Skolportaladmin, skolledare och elevens mentorer

Redigera föräldrar läsbehörigheter: Skolportaladmin, skolledare och elevens mentorer

13.9.0 - 2732 - Analys av schemafil med felaktigt formaterade personnummer

Analys av schemafil gav tidigare ett otydligt felmeddelande om det fanns elever med felaktigt formaterade personnummer i schemafilen.

Nu visas det felaktiva personnummret plus information om att användaren inte kunde hittas i LearnPoint.

13.9.0 - 2575 - Analys av schemafil utan aktuella lektioner

Tidigare gav schemaanalysen ett felmeddelande om schemafilen saknade lektioner för perioden som ska importeras (exempelvis att man försökt importera förra årets schema).

Nu visas det istället en tom rapport om aktuella lektioner saknas.

13.9.0 - 2498 - Aviseringsinställningar visas på användarens informationssida

Tidigare visades inte aviseringsinställningar på användarens informationssida i LearnPoint i läsläge, utan först i redigeringsläge.

 

Nu aviseringsinställningar på användarens informationssida i LearnPoint även i läsläge.

13.9.0 - 2515 - Bedömningar från arkiverade rum (tidigare läsår)

Tidigare visades bedömningar från arkiverade rum tillsammans med bedömningar från publicerade rum. Dvs vanligtvis att tidigare läsårs bedömningar visades tillsammans med det aktuella läsårets bedömningar.

Nu visas bedömningar från arkiverade rum under fliken Arkiverade och bedömningar från innevarande läsår under Aktuella.

13.9.0 - 2340 - Bedömningsmatriser visas felaktigt

Tidigare visades bedömningsmatriser som hade tomma celler inte korrekt. Kolumnrubriker hamnade då ibland på fel ställe.

Nu visas även bedömningsmatriser med tomma celler korrekt och kolumnrubrikerna på rätt ställe..

13.9.0 - 2545 - Datum i amerikansk standard i skapa tillfällig lektion

Tidigare visades datumväljaren i skapa tillfällig lektion i amerikansk standard.

Nu är detta åtgärdat.

13.9.0 - 2543 - Datum visas konstigt i sms och email vid frånvaroavisering

Tidigare angavs datumformatet i aviseringar via SMS/e-post vid rapporterad ogiltig frånvaro som (exempel 9 oktober) 9-10.

Nu är formatet istället 9/10.

13.9.0 - 2711 - Fel när icke LP-användare skapar ny IUP

Tidigare fick en icke LearnPoint-användare (dvs en användare som inte finns i skolans källsystem) ett felmeddelande när man försökte skapa en IUP.

Nu krävs att användaren finns i LearnPoint-databasen för att skapa-knappen för IUP skall visas.

13.9.0 - 2898 - Hantering av myndiga elever

Tidigare hanterades endast ett fåtal funktioner att elev blev myndig.

Nu kan föräldrar inte längre se information om barn då de fyllt 18 år. Barnet kan dock själv häva denna begränsning genom att ge föräldrar läsbehörighet på sidan LearnPoint inställningar. Eleven kan göra denna inställning när han/hon fyllt 18. Även mentorer och skolledare kan göra denna inställning. Informationen innefattar bland annat IUP, åtgärdsprogram, bedömningar, uppgifter, frånvaro och ledighet. För att LearnPoint skall kunna hantera detta på rätt sätt, krävs att elevens personnummer är registrerat i bassystemet och integreras mot LearnPoint. Om elevens personnummer inte finns i LearnPoint, så betraktas eleven som omyndig, vilket innebär att föräldrar har tillgång till elevens information.

13.9.0 - 1629 - Inställningar för schemaimport

Tidigare fanns ingen möjlighet att i LearnPoint ändra inställningar för schemaimport.

 

Nu finns det en webbdel som heter "Inställningar för schemaimport" som gör det möjligt för användaren att välja inom vilka datum intervall som en schemaimport ska ske. Denna läggs under Portaladmin.

13.9.0 - 2467 - Inställningsändringar för avisering via e-post och SMS

Tidigare sparades inte inställningsändringar för avisering via e-post och SMS alltid korrekt.

Nu är detta åtgärdat och inställningsändringarna sparas korrekt.

13.9.0 - 2596 - Integrerad SharePoint-hjälp för LearnPoint

Nu är LearnPoint hjälpen tillgänglig via den inbyggda SharePoint hjälpen.

Om användaren går till hjälp för SharePoint-portalen via hjälpikonen uppe till höger finns det en kategori för LearnPoint.

13.9.0 - 2731 - Mentorsrelation

Tidigare försvann relationen mellan elev som slutat på skolan och mentor inte. Vissa mentorer hade därmed för många mentorselever. Elever som bytte mentor på skolan påverkades inte.

Det är nu åtgärdat så att relationen mellan elev som slutat på skolan och mentorn försvinner.

13.9.0 - 2508 - Ny ledighetsansökan/frånvaroanmälan skapas om man uppdaterar sidan

Tidigare kunde en ny ledighetsansökan eller frånvaroanmälan skapas genom att man uppdaterade sidan efter att man skapat en första ledighetsansökan/frånvaroanmälan.

Nu är detta åtgärdat så att användaren måste fylla i allt på nytt för att skapa en andra ledighetsansökan/frånvaroanmälan.

13.9.0 - 2509 - Nästa ledighetsansökan beviljas om man uppdaterar sidan

Tidigare kunde en ny ledighetsansökan beviljas genom att man uppdaterade sidan efter att man beviljat en första ledighetsansökan. Nästa ledighetsansökan i ordningen beviljades.

Nu är detta åtgärdat så att man måste klicka på bevilja igen.

13.9.0 - 2372 - Problem med SMS

Tidigare misslyckades skickandet av SMS. Detta har även påverkat anmälan av frånvaro via SMS eftersom LearnPoint då svarar med ett SMS. Detta förekom inte hos alla kunder och inte alltid.

Nu är detta åtgärdat.

13.9.0 - 2563 - Schemaimport tar inte bort lektioner

Tidigare tog schemaimporten inte bort lektioner efter slutdatum även fast "Ta bort lektioner efter slutdatumet" angivits.

Detta är nu åtgärdat.

13.9.0 - 2577 - Skapa undervisningsrum innan startdatum är passerat

Tidigare kunde inte lärare och skolportaladmin skapa undervisningsrum till aktiviteter där startdatum inte hade passerat även om aktiviteterna importerats innan startdatum. Vanligtvis importeras aktiviteter från olika källsystem till LearnPoint 2 veckor innan startdatum på aktiviteten (detta kan skilja sig mellan olika integrationer) passerat.

Nu kan undervisningsrum skapas av läraren och skolportaladmin så snart de finns i LearnPoint, dvs oftast två veckor innan aktiviteten startat.

13.9.0 - 2538 - Skolan kan nu få en egen avsändartext vid SMS utskick

Tidigare skickades SMS med en och samma avsändare "SCAS".

Nu kan skolan få en unik text (en text per koncern) som visas som avsändare. Texten kan vara max 11 tecken och kan inte innehålla åäö.

13.9.0 - 2568 - Webbdel för skicka meddelanden

Tidigare var funktionen Skicka meddelanden endast en aspx-sida och inte en webbdel.

Nu finns funktionen även som en webbdel (med namnet "Skicka meddelanden"). Därmed är funktionen användbar i undervisningsrum genom att lägga den i mallen innan de skapas. Webbdelen går även att lägga till i efterhand (om man inte vill använda den i mallen).

13.9.0 - 2534 - Visa inte telefonnummer i IUP-vyn

Tidigare visades mentors telefonnummer och e-postadress i elevens IUP för att förenkla möjligheten för vårdnadshavare och elev att ta kontakt med mentorn.

Nu visas endast mentorns e-postadress i IUPn då många kunder angivit mobilnummer och telefonnummer som inte är tänkt att visas för elev och vårdnadshavare i alla lägen.

13.9.0 - 1803 - Välja deltagare till åtgärdsprogram

Tidigare gick det endast att välja undervisande lärare som deltagare till åtgärdsprogram.

 

Nu kan man välja alla som har rollen Personal (även icke undervisande personal). Deltagare får automatiskt behörighet att läsa de åtgärdsprogram de är deltagare i.

13.9.0 - 2850 - Växla mellan "mina" och "alla" aktiviteter

Tidigare såg skolportaladmin alltid alla aktiviteter i administrera rum. Det gjorde det svårt om man endast var intresserade av att jobba med de rum man hade som undervisande lärare.

Nu kan skolportaladmin växla mellan ”Mina” och ”Alla” aktiviteter på sidan för att administrera rum vilket gör det smidigare att växla mellan rollerna.

LearnPoint Release 13.8

I LearnPoint Release 13.8 har fokus legat på att se över hur behörigheter hanteras i LearnPoint. Begreppet "sjuk" har även ersatts med begreppet "frånvaro".

Införda ändringar

13.8 - 2390 - Ej obligatoriskt att välja sal när man lägger till en temporär lektion

Tidigare var man tvungen att ange en sal när man skapade en temporär lektion.

Nu finns det inget krav på att koppla lektionen till en sal.

13.8 - 2378 - Felaktiga behörigheter på bedömningssidor

Tidigare förekom behörighetsfel på vissa bedömningssidor.

Nu är detta åtgärdat.

13.8 - 2476 - Felmeddelande på sidan för kursplaner

Tidigare när man klickade på kursplaner under Portal-admin som skolportaladmin fick man ett felmeddelande.

Nu är detta åtgärdat.

13.8 - 2493 - Skolledare får Access Denied när de tittar på åtgärdsprogram

Tidigare fick skolledare Access Denied när de tittade på åtgärdsprogram.

Nu kan skolledare se åtgärdsprogram utan att få Access Denied.

13.8 - 2739 - Skolportaladmin redigerar nivådefinitioner för kursplaner

Tidigare (version 13.5) fick man behörighet att redigera nivådefinitioner om man tillhörde SharePoint-gruppen Assessments Administrators.

Nu är det rollen Skolportaladmin som hanterar nivådefinitioner.

13.8 - 1549 - Texten "sjukanmälan" har ersatts av "frånvaroanmälan"

Tidigare förekom ordet "sjuk" i frånvarohanteringen.

Nu har ”sjuk” ersatts med ”frånvaro”.

13.8 - 2170 - Åtkomst nekad när man skapar ett gemensamt rum

Tidigare fick man i vissa miljöer åtkomst nekad när man skapade ett gemensamt rum för flera aktiviteter som lärare.

Nu är detta åtgärdat.

LearnPoint Release 13.7

I LearnPoint Release 13.7 flyttades LearnPoint-hjälpen från

http://www.viaecole.se

till http://help.learnpoint.se. Användaren kommer till hjälpwebben genom att klicka på pilen uppe till höger på webbdelen och sedan på länken Hjälp.

Införda ändringar

13.7 - 2214 - Dubbla sparaknappar i frånvaron

Tidigare visades dubbla sparaknappar när man skulle rapportera frånvaro innan man valt lektion.

Nu visas inga sparaknappar innan man valt lektion.

13.7 - 2013 - Version 1.0 av onlinehjälp

Tidigare fanns vår hjälp på vår hemsida.

 

Nu finns en särskild onlinehjälp som nås från alla LearnPoint-webbdelar (klicka på pilen uppe till höger på webbdelen och sedan Hjälp) och via SharePoints hjälpcenter. Detta är den första versionen och kommer uppdateras med mer innehåll.