Skip Navigation Links

Schemaimport från NovaSchem

Om skolan använder NovaSchem för schemaläggning kan det schemat importeras in i LearnPointportalen och användas i verksamheten. Schemat kan användas för frånvarohantering och resursbokning. För att lägga in en schemafil måste man ha rollen Skolportaladmin.

Lägg till schemafil för första gången

På fliken Portaladmin finns länk till Schemafiler. När man klickar där kommer man till ett filbibliotek för schemafiler. Om det är första gången man lägger till en schemafil är det tomt. Man klickar då på Lägg till nytt objekt och bläddrar fram schemafilen som man vill importera. Schemafilen måste vara sparad i .NST-format för att LearnPoint ska kunna tolka den. Därefter måste man man konfigurera schemafilens egenskaper. Detta är en förutsättning för att informationen i schemafilen ska kunna matchas mot informationen i LearnPoint som hämtats från andra källor som t.ex. ProCapita eller Extens. Denna matchning är en förutsättning för att schemafilen ska kunna vara grund till frånvarorapportering.

Gör så här:Redigera egenskapet NovaSchemfil

Öppna schemafilens meny genom att klicka på den lilla nedåtpilen efter filens namn. Välj Redigera egenskaper. Ett formulär öppnas som ser ut så här:

Redigera egeskaper NovaSchemfil 2

Ange skolan klassprefix, grupprefix och aktivitetsprefix. Dessa prefix är oftast skolans namn_läsår_, t.ex. Exempelskolan_1112_. Om du är osäker på vilka prefix som gäller på din skola kan du använda funktionen Sök aktivitet och titta i kolumnen Externt Id. Den kolumnen är lika som Namn fast med prefix före.

Du får även ange vilka tecken som ska ersätta kolon : och mellanslag (Det kan vara så att mellanslag ska ersättas av ett nytt mellanslagstecken och ett kolon ska ersättas av ett annat kolontecken). Du får ange om å, ä och ö ska ersättas av a, a och o. Vilka saker som är korrekta beror på hur integrationer med källsystem är uppsatt. Är du det minsta osäker på vad som ska stå här kontakta oss på ViaEcole.

Uppdatera schema

Om skolans schema ändras (vilket är mycket vanligt), bör även schemafilen i LearnPoint bytas ut mot den korrekta filen. Detta görs på samma sätt som att lägga in en ny fil (se ovan), fast denna gång ersätter man filen genom att ladda upp en ny fil med samma namn som den tidigare filen. Om filnamnet för den nya schemafilen är identiskt som den befintliga behöver man inte ange schemafilens egenskaper på nytt.

Den nya schemafilen kommer att läsas in under natten och börjar gälla dagen efter. Det är alltså inte möjligt att ändra schema under innevarande dag. 

Analysera schemafilen

För att kontrollera att lärares personuppgifter och gruppbeteckningar i schemafilen stämmer överens med datan från källsystemet kan man göra en schemaanalys. Gör så här:

Klicka på länken Schemafiler på fliken Portaladmin. Markera schemafilen du vill analysera genom att bocka för kryssrutan framför schemafilens namn. Ett verktygsfält öppnar sig i skärmens överkant. Klicka på knappen Analysera vald schemafil i verktygsfältet.

Analysera schemafil

En ruta öppnas som innehåller information om schemafilen där det är möjligt att expandera listor över personal och grupper genom att klicka på små plustecken. Det kommer då att visas listor över lärare och grupper i schemat som inte kan matchas mot lärare och grupper som hämtats från ett källsystem. Det kommer stå hur många lärare som finns finns i schemat samt hur många av dessa som finns i LearnPoint. Om de är lika många kommer inga felaktiga att listas. Samma sak gäller grupper.

För att lärare ska hittas av LearnPoint måste de ha samma personummer i lärartabellen i schemafilen som de har i källsystemet. För att grupper ska hittas krävs att de grupper som finns i schemafilen har identiska gruppbeteckningar som aktiva aktiviteter i ProCapita eller Extens. Om aktiviteterna inte är aktiva, t.ex. p.g.a. de bara pågår under en del av läsåret som inte har börjat ännu eller har passerat så kommer inte gruppen att hittas i LearnPoint och därför listas som felaktig i schemaanalysen.