Skip Navigation Links

Information om användare - LearnPoint inställningar

Användarinformation

Sidan visar vilken information som finns om användaren i LearnPoint-databasen och kan därför användas för att verifiera att data om användaren har lästs ut korrekt från ett källsystem som t.ex. Extens eller ProCapita. Sidan visar även vilka grupper som användaren är medlem i och vilka relationer den har till andra användare som t.ex. vårdnadshavare eller mentorer.

 För elever - E-postadress, mobilnummer och medgivande

Genom att klicka på ditt namn i det övre högra hörnet kan du öppna en meny där du kan välja LearnPoint inställningar.

LearnPointinställningar

Om man klickar på LearnPoint inställningar kommer man till en sida som visar uppgifter om dig i LearnPoint. Du ser vilka grupper du tillhör, en som är din mentor och en hel del andra saker. Längst ned på sidan finns en knapp som heter Redigera. Om du klickar på den så kommer ett formulär upp:

Kontaktinfo för elev

Om skolan inte hämtar uppgifter om e-postadress eller mobilnummer från ett annat system så är det möjligt att skriva in och ändra e-postadress och mobilnummer. Om denna data hämtas från ett annat system står det * Får ej redigeras vid den rutan.

Inställning för myndig elev

Genom att markera i kryssrutan Tillåt åtkomst för föräldrar kan elever ge sina föräldrar åtkomst till information i LearnPoint även efter att eleven har fyllt 18 år. De kan då se frånvarostatistik, bedömningar, åtgärdsprogram etc. på samma sätt som när eleven var omyndig.

 För vårdnadshavare - Aviseringsinställningar, e-post och mobilnummer

Genom att klicka på ditt namn i det övre högra hörnet kan du öppna en meny där du kan välja LearnPoint inställningar.

 LearnPointinställningar

Om du gör det öppnas en sida med dina kontouppgifter och vilka barn som du är vårdnadshavare för. Längst ned på sidan finns en knapp som heter Redigera. Om du klickar på den öppnas ett formulär där du kan ändra aviseringar och ange ditt mobiltelefonnummer och e-postadress. Rutorna för E-postadress och SMS kan vara skrivskyddade. Om det är så kommer det vara en text som anger att ändingar inte är möjliga.

 Aviseringsinställningar för vårdnadshavare

Aviseringsinställning

När elever registreras som frånvarande på lektioner kan mentorer och vårdnadshavare bli aviserade om det via e-post och/eller SMS. Här kan man ange hur just denna person ska bli aviserad vid elevfrånvaro.  För E-postavisering och SMS-avisering kan inställningar göras i ett av tre lägen:

 • Avisera ej – Användaren blir inte aviserad om elevfrånvaro oavsett vilken inställning som gjorts centralt.

 • Avisera – Användaren blir aviserad om elevfrånvaro oavsett vilken inställning som gjorts centralt.

 • Avisera enligt skolans inställning – Användaren blir aviserad på det sätt som det är inställt centralt. Detta är grundinställningen för alla vårdnadshavare och personal.

När inställningar är gjorda klickar du på knappen Spara.

 

 För mentorer - E-postadress, mobilnummer och aviseringsinställningar

Genom att klicka på ditt namn i det övre högra hörnet kan du öppna en meny där du kan välja LearnPoint inställningar.

 LearnPointinställningar

Om du gör det öppnas en sida med dina kontouppgifter och vilka barn som du är vårdnadshavare för. Längst ned på sidan finns en knapp som heter Redigera. Om du klickar på den öppnas ett formulär där du kan ändra aviseringar och ange ditt mobiltelefonnummer och e-postadress. Rutorna för E-postadress och SMS kan vara skrivskyddade. Om det är så kommer det vara en text som anger att ändingar inte är möjliga.

Aviseringsinställning

När elever registreras som frånvarande på lektioner kan mentorer och vårdnadshavare bli aviserade om det via e-post och/eller SMS. Här kan man ange hur just denna person ska bli aviserad vid elevfrånvaro. Som mentor kan du ändra dina uppgifter, men du kan även ändra för de elever som du är mentor för samt för deras vårdnadshavare. Du väljer dessa genom att klicka på deras namn på din LearnPoint-inställningar-sida och sedan klicka på knappen Redigera längst ned.  För E-postavisering och SMS-avisering kan inställningar göras i ett av tre lägen:

 • Avisera ej – Användaren blir inte aviserad om elevfrånvaro oavsett vilken inställning som gjorts centralt.

 • Avisera – Användaren blir aviserad om elevfrånvaro oavsett vilken inställning som gjorts centralt.

 • Avisera enligt skolans inställning – Användaren blir aviserad på det sätt som det är inställt centralt. Detta är grundinställningen för alla vårdnadshavare och personal.

När inställningar är gjorda klickar du på knappen Spara.

Inställning för myndig elev

Mentorer kan ändra inställningar för sina mentorselever. Förut E-postadress och mobilnummer (om det inte hämtas från ett externt system) så kan man ställa in om elevens föräldrar ska får tillgång till information om eleven när eleven har blivit myndig. Genom att markera rutan Tillåt åtkomst för föräldrar kan man ge vårdnadshavare  tillgång till data i LearnPoint (frånvarostatistik, bedömningar etc.) även efter det att eleven blivit myndig. Om eleven inte längre vill att föräldrarna ska komma åt den datan när de blivit myndiga kan de själva markera ur rutan när de blivit myndiga. Om eleven är myndig och inte längre låter föräldrarna ta del av datan i LearnPoint så kommer följande text att visas på föräldrarnas LearnPoint-inställnings-sida:

Vårdnadshavare har inte läsbehörighet

En förutsättning för att föräldrar till myndiga elever kan se data om sina myndig barn är att data om vårdnadshavare fortfarande kan läsas ut från källsystemet (Extens, ProCapita, SCAS eller SchoolSoft). Om det inte står något namn i rutan för vårdnadshavare på elevens LearnPoint-inställning-sida så kommer inte föräldrarna åtkomst till datan även om markering i kryssrutan gjorts.

 För administratörer - Roller, aviseringsinställningar och importerade dokument

Sidan kan nås genom att använda funktionen Sök användare under fliken Portaladmin.

Tilldela roller

Längst ned på sidan finns en knapp som heter Redigera. Om man klickar på den öppnas ett formulär som ser ut så här:

Tilldela roller och avseringsinställningar

För att tilldela en roll till en användare dubbelklickar du på den roll som du vill välja. Rollen kommer då att lämna rutan Möjliga roller och istället hamna i rutan Aktiva roller. Du kan även dubbelklicka på roller i rutan Aktiva roller för att ta bort en roll från en användare. De roller som är möjliga att tilldela är Skolportaladmin och Skolledare.

 • Rollen Skolledare: Den som har den rollen kan se alla skolans elevers bedömningar, IUP, åtgärdsprogram och uppgifter och bevilja deras ledigheter. Det sker på fliken Skolledare. Det krävs även att personen är medlem i behörighetsgruppen Skolledare för att få åtkomst till den fliken. Om en person har blivit tilldelad rollen Skolledare så kommer LearnPoints importfunktion lägga till personen i gruppen Skolledare. Det görs i regel under natten, så personen kommer komma åt fliken Skolledning dagen efter.

 • Rollen Skolportaladmin: Den som har den rollen kan hantera undervisningsrum för både sina egna grupper och andras grupper. Den kan tilldela roller och se och redigera alla användare under Sök användare på fliken Portaladmin. Om en person har blivit tilldelad rollen Skolportaladmin så kommer LearnPoints importfunktion lägga till personen i gruppen Skolportaladmin. Det görs i regel under natten, så personen kommer komma åt Portaladmin dagen efter.  

Förutom dessa roller finns även rollerna Personal, Elev och Vårdnadshavare. Dessa sätt genom import från ett källsystem som Extens, NovaSchem eller ProCapita och kan inte ändras här.

Aviseringsinställning

När elever registreras som frånvarande på lektioner kan mentorer och vårdnadshavare bli aviserade om det via e-post och/eller SMS. Här kan man ange hur just denna person ska bli aviserad vid elevfrånvaro.  För E-postavisering och SMS-avisering kan inställningar göras i ett av tre lägen:

 • Avisera ej – Användaren blir inte aviserad om elevfrånvaro oavsett vilken inställning som gjorts centralt.

 • Avisera – Användaren blir aviserad om elevfrånvaro oavsett vilken inställning som gjorts centralt.

 • Avisera enligt skolans inställning – Användaren blir aviserad på det sätt som det är inställt centralt. Detta är grundinställningen för alla vårdnadshavare och personal.

När inställningar är gjorda klickar du på knappen Spara.

Aviseringsinställningar som gäller hela skolan görs här: Närvaro- och frånvaroinställningar.

Importerade dokument

Om en elev har gått på en annan skola så kan det ha skickats med dokumentation om eleven i en eller flera filer. Dessa filer kan importeras och kopplas till eleven så att de kan visas här under rubriken Importerade dokument.

Importerade dokument

Dokumenten som visas här har importerats genom funktionen Importera dokument.

Om man vill ta bort dokument som finns lagrade här kan man markera kryssrutan och klicka på länken Ta bort.

Exportera till dokument

Om man klickar på fliken Exportera till dokument ser man en knapp som heter Exportera.

 Exportera till dokument

Om man klickar på den knappen skapas en zippad mapp som innehåller PDF-filer med data om eleven, som t.ex. elevens IUP, åtgärdsprogram och bedömningar. Filerna kan öppnas och de ska då visa en utskriftsvänlig rapport. Den zippade mappen kan importeras av LearnPoint på andra skolor, men även öppnas och visas av en vanlig pdf-läsare.

Exportera till dokument används när elever slutar på en skolan och ni vill skicka med dokumentation om eleven till den mottagande skolan. Man kan också exportera till dokument om man vill skicka uppgifter om en elev till en person som inte är LearnPointanvändare.