Skip Navigation LinksLearnPoint » Startsida Hjälp » Frånvaro » Frånvarostatistik för elev

Frånvarostatistik för elev

Frånvarostatistik kompakt

Funktionen visar frånvarostatistik kurs/ämnesvis för vald elev i det tidsintervall som är valt, antingen genom att ange startdatum och slutdatum, eller som vald vecka eller månad i ett schema. Om statistiken visas tillsammans med ett schema kommer rapporten visa frånvarostatistik för de dagar som schemat visar.

Rapporten kan visas i två lägen genom att klicka på någon av flikarna i överkant:

  • Kompakt - Grupperar timmar och procent tillsammans i samma kolumn
  • Tabell - Visar all data som egna kolumner

Detta visar statistiken:

Antal tillfällen: Visar antal tillfällen som frånvaro av något slag har rapporterats / totalt antal tillfällen i ämnet eller kursen.

Totalt (t): Den sammanlagda mängden timmar undervisning som schemalagts och ej blivit registrerat som inställt.

Frånvaro (t): Visar mängd timmar som eleven varit frånvarande oavsett anledning.

Frånvaro (%): Visar Frånvaro (t) delat med Totalt (t) presenterat i procent.

Giltig (tim): Visar antal timmar som eleven varit frånvarande med giltiga skäl, alltså Anmält frånvarande eller Beviljad ledighet.

Giltig (%): Visar hur stor procentuell andel av den totala lektionstiden som eleven varit frånvarande av ett giltigt skäl, alltså Anmält frånvarande eller Beviljad ledighet.

Ogiltig (tim): Visar antal timmar som eleven varit frånvarande utan giltigt skäl, alltså Frånvarande eller Sen ankomst.

Ogiltig (%): Visar hur stor procentuell andel av den totala lektionstiden som eleven blivit registrerad som frånvarande utan giltigt skäl, alltså Frånvarande eller Sen ankomst.

Rapporterat (%): Visar hur stor del av den schemalagda lektionstiden i intervallet som blivit frånvarorapporterad. Elever räknas som närvarande på lektioner som inte rapporterats.