Skip Navigation Links

Ledighetsansökan och frånvaroanmälan

Funktionen gör det möjligt för personal, vårdnadshavare och myndiga elever att anmäla giltig frånvaro för elever, t.ex. vid sjukdom, och ansöka om ledighet.

Vid anmälan om frånvaro får eleven giltig frånvaro på inträffade lektioner och lektioner i framtiden. Som myndig elev och vårdnadshavare kan man endast anmäla frånvaro för gårdagen, innevarande dag och morgondagen. Behöver man anmäla frånvaro längre bakåt i tiden måste myndig elev eller vårdnadshavare ta kontakt med personal på skolan. För personal finns det ingen begränsning avseende vilka dagar man får anmäla frånvaro åt eleverna för.

Ansökan om ledighet kan myndiga elever och vårdnadshavare göra för innevarande dag och framåt i tiden. Behöver man ansöka om ledighet bakåt i tiden måste myndig elev eller vårdnadshavare ta kontakt med personal på skolan. För personal finns det ingen begränsning avseende vilka dagar man får ansöka om ledighet åt eleverna för. Ansökan om ledighet måste beviljas av skolledare. Det är möjligt för skolan att i systemet kräva samtliga vårdnadshavares samtycke (gäller endast ansökningar om ledighet för omyndiga elever) innan skolledare kan bevilja ledighet. Personal på skolan kan tillstyrka eller avråda vid ansökan om ledighet innan skolledare eller mentor beviljar eller avslår ledighet.

För vårdnadshavare och myndiga elever

Frånvaro

Myndiga elever och vårdnadshavare kan anmäla frånvaro under den innevarande dagen och morgondagen. Myndiga elever kan ge sina föräldrar rätten att göra frånvaroanmälningar och se frånvarostatistik genom att ändra i LearnPoint inställningar. Vårdnadshavare som har mer än ett barn på en skola behöver välja vilket barn som frånvaroanmälan gäller.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro för elev

 • Välj fliken Frånvaro
 • Klicka på Ny anmälan
 • Ange vilken/vilka dagar anmälan om frånvaro avser. Klicka i rutan Del av dag och ange tider om anmälan inte gäller hela skoldagen. Det är endast möjligt att anmäla frånvaro för gårdagen, innevarande dag och morgondagen. För att anmäla frånvaro längre bakåt i tiden ta kontakt med personal på skolan.
 • Klicka på Lektioner som påverkas för att se de lektioner som är schemalagda under den frånvaroanmälda tidsperioden. Ange kommentar om det finns skäl att göra det.
 • Klicka på Spara.

Ändra anmäld frånvaro

Det går inte att ändra uppgifterna i en anmäld frånvaro. Om det finns felaktigheter i en sparad frånvaroanmälan så får man ta bort den och skapa en ny frånvaroanmälan.

Ta bort anmäld frånvaro

Ta bort frånvaroanmälan

 •  Klicka på den frånvaroanmälan som ska tas bort. Myndig elev och vårdnadshavare kan ta bort frånvaroanmälan som inte börjat gälla (där starttid ännu inte passerat). Personal på skolan kan ta bort frånvaroanmälningar som har börjat gälla.
 • Klicka på Ta bort.

Ledighet

Ansöka om ledighet

 • Klicka på fliken Ledighet.
 • Klicka på Ny ansökan
 • Ange vilken/vilka dagar ansökan om ledighet avser. Klicka i rutan Del av dag och ange tider om ansökan gäller bara för en del av en dag. Fyll sedan i de klockslag som gäller i rutorna. Det är inte möjligt att ansöka om ledighet för dagar som redan har varit. För att ansöka om ledighet bakåt i tiden ta kontakt med personal på skolan.
 • Klicka på Lektioner som påverkas för att se de lektioner som är schemalagda under den tidsperioden som ledigheten avser.
 • Ange kommentar. Tänk på att inte skriva sådant som handlar om hälsa eller sjukdomstillstånd.
 • Klicka på Spara.

Efter att ansökan är sparad kan personal på skolan tillstyrka eller avråda innan skolledare till slut beviljar eller avslår ansökan om ledighet.

Ändra ansökan om ledighet

 • Klicka på ansökan som ska ändras.
 • Ändra.
 • Klicka på Spara.

I följande fall kan myndig elev eller vårdnadshavare inte redigera sina ansökningar:

- När starttid för tidsperioden ledigheten avser har passerat.

- När personal på skolan antingen har tillstyrkt eller avrått.

- När skolledare på skolan har beviljat eller avslagit.

Personal på skolan kan redigera ansökan om skolledare ännu inte har beviljat eller avslagit.  

Ta bort ansökan om ledighet

 • Klicka på ansökan som ska tas bort.
 • Klicka på Ta bort.

I följande fall kan myndig elev och vårdnadshavare inte ta bort sina ansökningar:

- När starttid för tidsperioden ledigheten avser har passerat.

- När personal på skolan antingen har tillstyrkt eller avrått.

- När skolledare på skolan har beviljat eller avslagit.

Personal på skolan kan ta bort ansökan om skolledare ännu inte har beviljat eller avslagit.

Samtyck till ledighet (endast vårdnadshavare)

 

Om man har delad vårdnad om barn på skolan så kan det behövas att bägge vårdnadshavarna samtycker till ledighetsansökan för att rektor ska bevilja den. Om en av vårdnadshavarna gör en ansökan om ledighet för ett barn så behöver den andra vårdnadshavaren registrera sitt samtycke till ansökan. Det går till så här:

- Gå till fliken Ledighet

- Klicka på den ledighetsansökan som ska samtyckas. En blå ruta med detaljer om ledighetsansökan visas till höger. 

- Klicka antingen på knappen Samtyck eller på knappen Samtyck inte.

Samtyck till ledighetsansökan

För Skolledare

Ledighet

Funktionen används för att registrera anmäld frånvaro och ansöka om ledighet för elever. Skolledare använder även funktionen för att bevilja eller avslå ledighetsansökningar. Funktionen kan ställas in att även tillåta att mentorer beviljar ledighet. Det går att begränsa hur många dagar per läsår eller termin som mentorer får bevilja ledighet för en elev.

Ledighetsansökningar

När man klickar på fliken Ledighet så visas alla ledighetsansökningar under följande rubriker:

Ansökningar - Visar ansökningar som är tillstyrkta eller avrådd av mentorer och där vårdnadshavare har samtyckt om eleven är omyndig. Ansökningar för elever som är myndiga eller endast har en vårdnadshavare behöver inte samtyckas.

Ansökningar - väntar på tillstyrkan - Visar ansökningar som är samtyckta, eller avser elever som är myndiga eller endast har en vårdnadshavare men mentor, eller någon annan i personalen, har ännu inte tillstyrkt anmälan.

Ansökningar - väntar på samtycke - Visar ansökningar som gjorts för omyndiga elever där bägge vårdnadshavare inte ännu har samtyckt till ledighetsansökningarna. 

Ledigheter - Visar beviljade och avslagna ledighetsansökningar. Beviljade ansökningar visas med en grön bock och avslagna ansökningar med ett rött kryss framför ansökningen. Endast de tio senaste hanterade ledigheterna visas. Klicka på länken Visa alla... längst ned för att visa hela listan.

Om man klickar på någon ledighetsansökan så visas mer information om den asökningen i en ljusblå ruta till höger. Om man väljer en klass och sedan en elev i den klassen i rullgardinsmenyn överst så visas bara ansökningar och ledigheter för den eleven.

Ansök om ledighet för en elev

1. Klicka på fliken Ledighet

2. Välj elev - Välj klass och sedan person i menyn överst.

3. Klicka på knappen Ny ledighetsansökan. Ledighetsansökan ska du göra om om du vill att eleven ska vara ledig, t.ex. för att följa med på en semesterresa. Ledighetsansökan måste beviljas för att barnets frånvaro från skolan ska räknas som giltig frånvaro.

4. Ange när  ledighetsansökan ska gälla - Börja med att markera vilka dagar som är berörda i kalendern. Om anmälan eller ansöka inte gäller för enbart hela dagar får du markera kryssrutan Del av dag för den dag som elven ska gå i skolan en del av. Det blir nu möjligt att skriva in vilka tider som eleven ska vara frånvarande i rutorna Från och Till.

5. Skriv kommentar -  Avsluta med att klicka på knappen Spara. Din ledighetsansökan eller frånvaroanmälan ska nu synas i listan till vänster. Ansökningar som gjorts av skolledare måste fortfarande beviljas på samma sätt som ansökningar från vårdnadshavare och personal.

Bevilja eller avslå ledighetsansökningar

 

Om det har gjorts ledighetsansökningar för elever så är det endast skolledare som kan bevilja eller avslå dessa ansökningar. De gör det genom att klicka på en ansökan i listan och ta del av informationen i  den blå rutan till höger. Här står:

 • Hur många dagar som eleven redan har beviljats ledigt
 • Hur många dagar ledighetsansökan omfattar
 • Kommentar som skrivits vid ansökan
 • Vilka lektioner som påverkas av ledigheten (klicka på plustecknet för att visa lektionerna)
 • Vårdnadshavares samtyckande och kommentarer som de skrivit vid samtyckande
 • Personalens tillstyrkan eller avrådan och kommentar som de skrivit vid tillstyrkan

Översikt vid bevilja ledighet

När man tagit del av informationen fattar man beslut om ledigheten ska beviljas eller avslås och trycker därefter på knappen Bevilja eller Avslå. En ruta kommer upp där man kan skriva en kommentar. Klicka sedan på Spara.

Frånvaro

När du går till funktionen så visas en lista på de 10 senaste frånvaroanmälningarna. Klickar man på länken Via alla... så visas alla frånvaroanmälningar. 

Anmäl frånvaro

1. Välj elev - Välj klass och sedan person i menyn överst. Listan visar nu bara den valda personens frånvaroanmälningar

2. Klicka på knappen Ny frånvaroanmälan. Frånvaroanmälan ska göras om eleven är frånvarande av en giltig anledning, t.ex. sjukdom. Ledighetsansökan ska du göra om om du vill att eleven ska vara ledig, t.ex. för att följa med på en semesterresa. Ledighetsansökan måste beviljas för att barnets frånvaro från skolan ska räknas som giltig frånvaro.

3. Ange när frånvaroanmälan ska gälla - Börja med att markera vilka dagar som är berörda i kalendern. Om anmälan eller ansöka inte gäller för enbart hela dagar får du markera kryssrutan Del av dag för den dag som elven ska gå i skolan en del av. Det blir nu möjligt att skriva in vilka tider som eleven ska vara frånvarande i rutorna Från och Till.

4. Skriv kommentar - Om eleven är sjuk och du gör en frånvaroanmälan är det viktigt att du inte gör beskrivningar av sjukdomen eller symptom i denna ruta. Anledningen till det är att det strider mot lagen att lagra information om personers hälsa i datasystem utan särskilt tillstånd. Avsluta med att klicka på knappen Spara. Din frånvaroanmälan ska nu synas i listan till vänster.

För mentorer och personal

Ledighet

Om man klickar på fliken Ledighet så kommer de ledighetsansökningar som ännu inte beviljats eller avslagits av rektor att visas under rubriken Ansökningar och de som har behandlats av rektor kommer visas under rubriken Ledigheter. Det är de egna mentorselevernas ansökningar och ledigheter som visas i grundinställningen, men det är möjligt att visa andra mentorsgrupper och även enskilda elever genom att välja grupp och person i menyn direkt under flikarna.

Tillstyrk eller avråd ledighetsansökan

 

Om det finns ansökningar för dina mentorselever som ännu ej är behandlade av rektor så kan det bero på att denne väntar på att du ska tillstyrka eller avråda ledighetsansökningarna. Klicka på en ansökan i listan. En blå ruta visas nu till höger på skärmen. Där står detaljer och kommentarer om ledighetsansökningen. Klicka på knappen Tillstyrk eller på knappen Avråd beroende på vad du föreslår rektor för beslut i frågan. När du klickar på en knapp kommer det komma upp en ruta där du kan skriva en kommentar. Det som skrivs i rutan kommer att vara synligt för skolledaren när denne ska fatta beslut. Vårdnadshavare kan inte se om personal har tillstyrkt eller avrådit från ansökan eller läsa kommentren som skrivits i samband med tillstyrkan eller avrådan. Klicka på knappen Spara när du är färdig. För rektorn kommer  Ledighetsansökningen kommer nu inte längre listas under rubriken Väntar på tillstyrkan.

Man måste inte vara mentor för att tillstyrka eller avråda ledighetsansökningar. Alla i personalen kan göra det. Det kan vara lämpligt att t.ex. elevens idrottslärare tillstyrker en ledighetsansökan för en elev som ska deltaga i en idrottstävling.

Frånvaro

När man som mentor klickar på fliken Frånvaro så ser man de 10 närmaste frånvaroanmälningarna för sina mentorselever. Finns det fler än 10 frånvaroanmälningar så kan man klicka på länken Visa alla... längst ned på sidan så kommer alla frånvaroanmälningar att visas.

Anmäl frånvaro

1. Välj elev - Välj klass och sedan person i menyn överst. Listan visar nu bara den valda personens frånvaroanmälningar

2. Klicka på knappen Ny anmälan. Frånvaroanmälan ska göras om eleven är frånvarande av en giltig anledning, t.ex. sjukdom. Ledighetsansökan ska du göra om om du vill att eleven ska vara ledig, t.ex. för att följa med på en semesterresa. Ledighetsansökan måste beviljas för att barnets frånvaro från skolan ska räknas som giltig frånvaro.

3. Ange när frånvaroanmälan ska gälla - Börja med att markera vilka dagar som är berörda i kalendern. Om anmälan eller ansöka inte gäller för enbart hela dagar får du markera kryssrutan Del av dag för den dag som elven ska gå i skolan en del av. Det blir nu möjligt att skriva in vilka tider som eleven ska vara frånvarande i rutorna Från och Till.

4. Skriv kommentar - Om eleven är sjuk och du gör en frånvaroanmälan är det viktigt att du inte gör beskrivningar av sjukdomen eller symptom i denna ruta. Anledningen till det är att det strider mot lagen att lagra information om personers hälsa i datasystem utan särskilt tillstånd. Avsluta med att klicka på knappen Spara. Din frånvaroanmälan ska nu synas i listan till vänster.

Ändra eller ta bort frånvaroanmälan

Det är inte möjligt att ändra uppgifterna i en frånvaroanmälan. Om man vill ändra så får man ta bort frånvaroanmälan och skapa en ny frånvaroanmälan med korrekta uppgifter. Klicka på den frånvaroanmälan som du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort.